Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista administrator sieci LAN/WAN w Wydziale Utrzymania Infrastruktury w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

00-950 Warszawa Al. Ujazdowskie 11

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ma następujące zadania:
 • Administruje siecią WAN Resortu, LAN/SAN Ministerstwa oraz platformami komunikacji elektronicznej wraz z przydzieloną do nich infrastrukturą Techniczno-Systemową i oprogramowaniem narzędziowym.
 • Na bieżąco monitoruje sieci WAN Resortu, LAN Ministerstwa oraz platform komunikacji elektronicznej wraz z przydzieloną do nich Infrastrukturą Techniczno-Systemową pod kątem: poziomu, dostępności, ciągłości i zgodności z obowiązującymi wymaganiami i na tej podstawie sporządza analizy i raporty w celu wykrywania ważnych zmian stanu dla zarządzania elementem konfiguracji lub usługi technicznej na potrzeby dostarczenia mechanizmów wczesnej detekcji incydentów, a następnie podejmuje odpowiednie kroki naprawcze lub rozwojowe.
 • Kompleksowo analizuje pojawiające się incydenty dotyczące sieci WAN Resortu, LAN Ministerstwa oraz platform komunikacji elektronicznej i przydzielonej do nich Infrastruktury Techniczno-Systemowej w oparciu o komunikaty z systemów komputerowych i aplikacyjnych oraz raporty z innych komórek Departamentu.
 • Identyfikuje problemy i zagrożenia, opisuje znane błędy dotyczące sieci WAN i LAN Ministerstwa oraz platform komunikacji elektronicznej i przydzielonej do nich Infrastruktury Techniczno-Systemowej. Opracowuje procedury naprawcze i awaryjne zmian w stosowanych procedurach pracy w oparciu o wyniki analiz.
 • Utrzymuje bezpieczeństwo przetwarzania zasobów informacyjnych Systemu Przetwarzania Danych.
 • Wykonuje procedury składowania konfiguracji urządzeń informacyjnych w celu zabezpieczenia przed ich utratą lub zniszczeniem.
 • Wspiera użytkowników w ramach 3 linii wsparcia w celu usuwania incydentów o wysokiej złożoności.
 • W ramach zarządzania procesowym świadczeniem usług IT współpracuje z innymi wydziałami i zespołami Departamentu.


Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- praca w terenie,


- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


- zagrożenie korupcją,


- praca w warunkach stresu i pod presją czasu,


- budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

List motywacyjny i oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.


Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów.


Kandydatki/kandydaci, którzy złożą dokumenty elektronicznie i spełnią wymagania formalne, będą zobligowani do dostarczenia oryginałów oświadczeń i listu motywacyjnego w kolejnym etapie rekrutacji.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.


Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.


Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.


Jeśli oferta spełni wymagania formalne, o kolejnym etapie naboru poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie.


Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.


Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 14 dniach od zakończenia naboru.


Zapoznaj się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, możesz także skorzystać z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.gov.pl/web/sprawiedliwosc.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze administrowania urządzeniami sieciowymi w sieciach LAN/WAN, w tym urządzeniami bezpieczeństwa

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Wiedza w zakresie zestawiania routingu statycznego
 • Wiedza w zakresie zakładania VLAN
 • Wiedza w zakresie zestawiania VPN
 • Wiedza w zakresie analizy ruchu sieciowego
 • Zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, asertywność, radzenie sobie z presją, komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie technologii CISCO (administrowanie aktywnymi urządzeniami sieci)
 • Certyfikat ITIL Foundation lub równoważny


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego).
 • Kopie dokumentu określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695), potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B1. W przypadku składania dyplomu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego wydane przez KSAP, jeśli z treści dyplomu ukończenia KSAP nie wynika, że absolwent Szkoły posiada znajomość tego języka. Kandydatki/kandydaci, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających znajomość języka na wymaganym poziomie, zostaną poddani procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-12-08
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia
  Aplikacje można składać także przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@ms.gov.pl (w tytule maila należy wpisać numer ogłoszenia).

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  28/11/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi