Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/11/2021.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw polityki regionalnej i realizacji zasady dodatkowości w Wydziale Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Departament Wspierania Polityk Gospodarczych

00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opiniuje dokumenty programowe i strategiczne, w tym dokumenty UE, w obszarze polityki rozwoju, polityki regionalnej i spójności z uwzględnieniem ram finansowych określonych na potrzeby ich realizacji w celu oceny wpływu proponowanych rozwiązań na politykę gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem zintegrowanych strategii będących we właściwości departamentu.
 • Opiniuje akty prawne z obszaru prowadzenia polityki rozwoju i polityki regionalnej obejmujące perspektywę finansową 2014-2020 oraz 2021-2027 w celu opracowania stanowiska Ministra do wprowadzanych regulacji, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów strategicznych będących we właściwości departamentu.
 • Przeprowadza analizy i opracowuje informacje na podstawie danych statystycznych oraz sprawozdawczości budżetowej jednostek sektora finansów publicznych, sporządza informacje i zestawienia o poziomie wydatków strukturalnych w odniesieniu do okresów, struktury wydatków i obszaru (układ regionalny wydatków) w celu poprawnego obliczenia poziomu krajowych wydatków strukturalnych.
 • Prowadzi i koordynuje prace związane z miejskim wymiarem polityki regionalnej, w szczególności z dokumentami odnoszącymi się do obszarów miejskich (tj. Krajowa Polityka Miejska, rewitalizacja) w celu oceny zgodności proponowanych rozwiązań z polityką finansową i gospodarczą państwa.
 • Analizuje i opiniuje dokumenty UE (rozporządzenia, wytyczne, dyrektywy) oraz raporty Komisji Europejskiej dotyczące prowadzenia polityki spójności, w szczególności polityki regionalnej oraz dotyczące problematyki weryfikacji zasady dodatkowości.
 • Archiwizuje sprawozdania o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz inne dokumenty służące weryfikacji zasady dodatkowości, sporządzone w wersji papierowej jak i elektronicznej, ewidencjonowane w systemie EZD.
 • Sporządza materiały na posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów, Rady Ministrów, sporządza notatki na posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa Finansów, bierze udział w posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych, w powoływanych zespołach, komisjach, grupach międzyresortowych i komitetach w zakresie problematyki rozwoju regionalnego oraz przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w tym zakresie.


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrzInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen


Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.


Pracę możesz rozpocząć od: 1 lub 15 dnia miesiąca.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub prawo

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze polityki regionalnej lub polityki rozwoju i spójności lub w obszarze finansów publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Znajomość systemu finansów publicznych
 • Znajomość zagadnień z obszaru polityki rozwoju, regionalnej i spójności
 • Umiejętność stosowania prawa w zakresie finansów publicznych i organizacji sektora finansów publicznych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu prawa Unii Europejskiej
 • Przeszkolenie: szkolenia generalne lub specjalistyczne w zakresie prowadzenia polityki rozwoju, w tym rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej
 • Przeszkolenie z zakresu finansów publicznych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2021/299/PG

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/10/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry