Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/10/2021.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw księgowości i sprawozdawczości w Wydziale Księgowo-Finansowym części 30

00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dekretuje i księguje dokumenty księgowe potwierdzające zdarzenia zachodzące na poziomie dysponenta I stopnia cz.30, w tym w ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE oraz dotacji udzielanych na zadania edukacyjne w celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej.
 • Prowadzi wyodrębnioną ewidencję finansowo-księgową operacji współfinansowanych z budżetu UE dla każdego projektu realizowanego w ramach POWER w celu zapewnienia prawidłowego rozliczania końcowego projektów oraz zapewnieniu prawidłowego obiegu dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 • Prowadzi ewidencję finansowo-księgową z wykonania planu dochodów i wydatków realizowanych na poziomie dysponenta pierwszego stopnia cz. 30 w celu zapewnienia pełnej realizacji sprawozdawczości.
 • Przygotowuje, analizuje i uzgadnia dane do sprawozdań oraz sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe z realizacji budżetu dysponenta I stopnia cz. 30.
 • Analizuje i rozlicza bieżące i okresowe wydatki oraz koszty, zaangażowanie i zgodność z planem finansowym na poziomie dysponenta I stopnia – w celu prawidłowego ujmowania danych w księgach rachunkowych.
 • Analizuje i przygotowuje zestawienia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w ramach realizowanych projektów POWER w celu rozliczania wniosków o płatność lub przygotowania do zamknięcia projektu
 • Monitoruje zmiany legislacyjne w przepisach prawa oraz opiniuje akty prawne UE oraz projekty budżetu i umów UE w zakresie zagadnień związanych z finansowaniem oświaty w celu przygotowania stanowiska resortu w celach legislacji.
 • Archiwizuje dokumenty potwierdzające wykonywanie zadań w celu zapewnienia kompletności i ciągłości dokumentacji finansowej.


Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP MEiN w zakładce: Praca: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/praca


Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. Oferta spełnia wymagania formalne jeżeli została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu i zawiera wszystkie wymagane dokumenty oraz wymagane oświadczenia (prawidłowo wypełnione i podpisane).


Kandydat, którego oferta nie spełnia wymagań formalnych nie może zostać zakwalifikowany do kolejnego etapu naboru dlatego prosimy o staranne i rzetelne złożenie aplikacji.


Dokumenty wymienione w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE” nie są obowiązkowe, ale stanowią potwierdzenie spełniania wymagań dodatkowych.


Kandydaci aplikujący na ogłoszenia, które zawierają wymóg znajomości języka obcego, są zobowiązani do zawarcia w oświadczeniu informacji dotyczących poziomu znajomości języka. Dla ułatwienia można skorzystać z opisu poziomów biegłości językowej wg skali przyjętej przez Radę Europy - Wzory oświadczeń do naboru https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wzory-oswiadczen-do-naboru W  tej samej zakładce dostępne są wzory oświadczeń do naboru.


W przypadku kandydatów, którzy uzyskali wykształcenie wyższe w uczelni zagranicznej należy dołączyć kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz pisemną informację z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o dyplomie wydanym przez zagraniczną uczelnię.


W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego.


Wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie skrzynki e-mailowej w tym tzw. SPAMU.


W związku z zagrożeniem wywołanym przez SARS-CoV-2 (COVID-19), możliwe jest przeprowadzenie kolejnych etapów naboru w sposób zdalny (online) w ramach wideokonferencji. Aplikowanie na ww. stanowisko oznacza akceptację takiej formy selekcji kandydatów.


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie.


Prosimy o przesyłanie aplikacji w sposób wskazany o ogłoszeniu (aplikacje wysyłane na adres e-mail pracownika wskazanego do kontaktu, innych pracowników lub IOD, nie będą rozpatrywane).


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w jednostce sektora finansów publicznych w realizacji zadań z zakresu księgowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość przepisów szczegółowych i ogólnych dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • znajomość podstaw funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (organizacja, uprawnienia i obowiązki członków korpusu służby cywilnej)
 • umiejętności analityczne
 • rzetelność i terminowość
 • samodzielność
 • umiejętność współpracy
 • skrupulatność i dokładność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • ukończenie kursu Finansowo-Księgowego
 • ukończenie kursu w obszarze Środków Europejskich
 • ukończenie kursu z rachunkowości
 • ukończenie kursu ze sprawozdawczości budżetowej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu Finansowo-Księgowego
 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu w obszarze Środków Europejskich
 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu z rachunkowości
 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu ze sprawozdawczości budżetowej

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-08
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Edukacji i Nauki
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Szucha 25
  00-918 Warszawa
  (KONIECZNIE z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym "oferta pracy - główny specjalista DBF/WKF2/GS/4”)

  Polecamy aplikowanie przez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej)
  lub na adres: nabory@mein.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  27/09/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry