Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/04/2021.

Opis stanowiska pracy


Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw regulacji działalności przedsiębiorstw energetycznych w Departamencie Rynku Energii Elektrycznej i Ciepła


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przetwarza i analizuje informacje dotyczące przedsiębiorstw ciepłowniczych zbierane w procesie taryfowania - baza "Rejestr taryf ciepłowniczych"
 • inicjuje i koordynuje monitoring koncesjonowanych przedsiębiorstw prowadzących działalność na rynku ciepła - badanie przedsiębiorstw ciepłowniczych na formularzu URE-C1
 • opracowuje dane pozyskane w procesie monitoringu i przygotowuje publikację "Energetyka cieplna w liczbach"
 • przygotowuje i przekazuje dane dotyczące rynku ciepła do MK
 • gromadzi dane w celu obliczenia i przekazania do publikacji (z uwzględnieniem terminu 31 marca ustawowych obowiązków Prezesa URE - art. 23 ust. 2 pkt 18 i art. 47 ust. 2g ustawy - PE): średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych nie będących jednostkami kogeneracji opalanych różnymi paliwami, średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym, średnich cen i wskaźników stosowanych przy ustalaniu zwrotu kapitału zaangażowanego w działalność dostawy ciepła, oraz ustala wskaźniki referencyjne
 • przygotowuje analizy z zakresu gospodarki energetycznej
 • monitoruje stan zapasów paliw, przeprowadza kontrole w przedsiębiorstwach wytwórczych w zakresie stanu zapasów paliw, dokonuje oceny zgłoszonych obniżeń stanu zapasów paliw, prowadzi postępowania ws. nakładania kar pieniężnych w związku z ewentualnym stwierdzeniem niedoborów
 • bierze udział w tworzeniu i aktualizacji procedur wewnętrznych oraz zasad działania w obszarze regulacji rynku paliw i energii
 • bierze udział w procesie opiniowania aktów prawnych w obszarze rynku paliw i energii w zakresie właściwości stanowiska


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje, w tym o planowanych technikach naboru, można uzyskać drogą elektroniczną składając zapytania na adres mailowy: rekrutacja@ure.gov.pl.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie techniczne lub ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze energetycznym lub w obszarze analiz ekonomicznych, lub w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • Znajomość specyfiki rynku ciepła
 • Znajomość prawa energetycznego w zakresie ciepła
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy z trudnym klientem, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności w zakresie MS Excel i MS Access
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień technicznych i ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw energetycznych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • Oświadczenie o znajomości treści ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1393, z późn. zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-08
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Regulacji Energetyki
  Biuro Dyrektora Generalnego – Wydział Kadr i Szkoleń
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  z dopiskiem: „główny specjalista-DRE/WRC/2”

  Aplikacje można przesyłać w formie skanów dokumentów na adres e-mail: rekrutacja@ure.gov.pl, podając w temacie symbol naboru „główny specjalista-DRE/WRC/2”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry