Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 05/03/2021.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw podatków w Zespole do Spraw Weryfikacji Interpretacji w Sprawach Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych, Departament Orzecznictwa Podatkowego (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej)


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ocenia zgodność z prawem oraz z orzecznictwem sądowo-administracyjnym, a także z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) interpretacji indywidualnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Prowadzi postępowania dotyczące zmian interpretacji indywidualnych, a także opracowuje projekty odpowiedzi na skargi wniesione do sądów administracyjnych, projekty skarg kasacyjnych i innych pism procesowych w związku z postępowaniami skargowymi dotyczącymi zmian interpretacji indywidualnych.
 • Współpracuje z Krajową Informacją Skarbową w zakresie związanym z postępowaniami dotyczącymi weryfikacji i zmiany interpretacji indywidualnych.
 • Monitoruje i analizuje orzecznictwo, w szczególności sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów oraz senatorów, na wystąpienia Kancelarii Prezydenta, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów i kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Zagrożenie korupcją

 • Możliwość świadczenia pracy na odległośćInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).


CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen


Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.


Pracę możesz rozpocząć od 1 lub 15 dnia miesiąca.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub ekonomia lub administracja

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze prawa podatkowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, prawa podatkowego, materialnego i procesowego
 • Znajomość prawa cywilnego i handlowego, procedur administracyjnych (w tym praktycznych aspektów postępowania przed sądami administracyjnymi)
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, 284 i 322)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości zespołu
 • Znajomość obsługi specjalistycznych programów komputerowych (np. SIP, internetowe bazy danych z orzecznictwem sądowym)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, 284 i 322) złożone według wzoru określonego w ustawie (załącznik nr 1a lub załącznik nr 2a) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 423) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-02-05
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2021/013/DOP

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  01/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry