Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw profilaktyki i promocji zdrowia w Wydziale Wychowania, Profilaktyki i Bezpieczeństwa, Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J.Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Inicjuje i projektuje rozwiązania prawne i systemowe dotyczące warunków realizacji w szkołach i placówkach profilaktyki, w szczególności zagadnień dotyczących agresji i przemocy w tym domowej, uzależnień behawioralnych i od substancji psychoaktywnych (m.in. narkotyki, środki zastępcze, nowe substancje psychoaktywne, napoje/substancje wzmacniająco-pobudzające, tytoń, alkohol, sterydy, leki używane bez wskazania lekarzy itp.) HIV i AIDS oraz zdrowia, w tym psychicznego oraz kryzysu suicydalnego. Monitoruje ich funkcjonowanie i przygotowuje w tym zakresie analizy, opinie oraz projekty kompleksowych rozwiązań.
 • Koordynuje i realizuje zadania wynikające z krajowych i międzynarodowych programów profilaktycznych i zdrowotnych obejmujących zagadnienia dotyczące przemocy, w tym w rodzinie, zdrowia, w tym psychicznego, alienacji rodzicielskiej, narkomanii, HIV i AIDS m.in. zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz realizuje zadania wynikające z Narodowego Programu Zdrowia i zawartych w nim programów profilaktyki narkomanii, alkoholizmu, szkodliwych następstw palenia tytoniu i używanie e-papierosów, uzależnień behawioralnych, Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
 • Współpracuje w realizacji zadań wydziału z zakresu diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka, zadań wychowawczych i oddziaływań profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach, oraz zadań mających na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa higieny w szkołach i placówkach (praktyka profilaktyki w szkole i placówce na podstawie diagnozy potrzeb).
 • Współpracuje z urzędami i innymi instytucjami administracji publicznej zajmujących się profilaktyką uzależnień oraz z Zespołem ds. prewencji samobójstw i depresji, Zespołem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organizacjami pozarządowymi w celu wdrażania i realizacji oddziaływań profilaktycznych w szkołach i placówkach.
 • Bierze udział w prowadzeniu kontroli zewnętrznych w podmiotach realizujących zadania publiczne w zakresie właściwości wydziału. Monitoruje realizację ogólnopolskich badań profilaktycznych w ramach programów krajowych i międzynarodowych, zwłaszcza w zakresie realizowanych zadań, (m.in. Program Szkoła Promująca Zdrowie rozwijany w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, Health Behaviour In School-Aged Children).
 • Współpracuje z pracownikami Departamentu Kształcenia Ogólnego w zakresie nadzorowania i koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju oraz nadzorowania działalności kuratorów oświaty w zakresie realizowanych zadań (w tym monitoruje nadzór nad zagadnieniami pozostającymi w kompetencji stanowiska).
 • Archiwizuje dokumentację wytworzą w trakcie realizowanych zadań w celu umożliwienia właściwej pracy urzędu.


Warunki pracy

Pracownikom oferujemy m.in.:
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4673,50 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,3
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• „trzynaste” wynagrodzenie
• pakiet szkoleń, możliwość refundacji/dofinansowania kosztów nauki języka, studiów podyplomowych
• elastyczne rozwiązania dotyczące czasu pracy, w tym możliwość ustalenia indywidualnego lub ruchomego czasu pracy
• pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci,
niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do kart sportowych)
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
• stołówkę w budynku MEN
• parking dla rowerów
• dobrą lokalizację
• miłą atmosferę pracy.

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
- możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Oferty złożone po terminie oraz oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i własnoręcznie podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych) zostaną odrzucone.

Kopie dokumentów dotyczących doświadczenia zawodowego/stażu pracy muszą potwierdzać zamknięty okres (np. świadectwo pracy – w przypadku zakończonego stosunku pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem daty rozpoczęcia pracy – jeśli stosunek pracy nadal trwa lub zaświadczenie o odbyciu praktyki/stażu/umowa zlecenie).
Dokumentem potwierdzającym wymagany obszar zatrudnienia jest np. zakres obowiązków czy opis stanowiska pracy.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń dla kandydatów, które znajduje się pod ogłoszeniem oraz na stronie BIP MEN, w zakładce "Praca - wzory oświadczeń”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje przesyłanie oświadczenia o posiadanym obywatelstwie zamiast kopii dokumentu potwierdzającego obywatelstwo.

Przekazanie kopii dokumentów i oświadczeń dodatkowych nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.

Etapy prowadzonego naboru:
- test wiedzy - w przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających wymagania formalne będzie większa niż 5
- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-852, 22-34-74-244.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego lub innego z języków UE na poziomie komunikatywnym (B1)
 • wiedza z zakresu prawa oświatowego
 • wiedza z zakresu zdrowia publicznego
 • wiedza z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, czynników chroniących i czynników ryzyka
 • znajomość skutecznych działań profilaktycznych w zakresie: przeciwdziałania używania substancji psychoaktywnych agresji i przemocy rówieśniczej, e-uzależnień, uzależnień behawioralnych, ochrony i wzmacniania zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży
 • znajomość funkcjonowania systemu oświaty i wychowania w tym w zakresie realizacji zadań oświatowych i nadzoru pedagogicznego
 • znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz organizacji służby cywilnej i obowiązków członków korpusu służby cywilnej
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętności analityczne
 • umiejętność planowanie i organizacja pracy własnej
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność współpracy
 • odporność na stres
 • samodzielność
 • kreatywność
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przygotowanie pedagogiczne
 • znajomość języka angielskiego lub innego z języków UE na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • wiedza z zakresu finansów publicznych i budżetu zadaniowego
 • znajomość przepisów prawa o kontroli w administracji publicznej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub innego z języków UE na poziomie komunikatywnym (B1) - oświadczenie, zaświadczenie lub certyfikat.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub innego z języków UE na poziomie bardzo dobrym (B2)- oświadczenie, certyfikat.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-18
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. J.CH. Szucha 25, pok. 124
  00-918 Warszawa
  (z dopiskiem „Oferta pracy DWKI/WPB/GS/2")

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  03/09/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry