Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja prac związanych z projektami teleinformatycznymi finansowanymi z programów operacyjnych (w tym: PDS, KSZBI) w celu podniesienia jakości procesu produkcji statystycznej,
 • realizacja zadań na rzecz budowy, rozwoju i utrzymania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w statystyce publicznej (SZBI) w zakresie zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych, w tym: określenie zasad przetwarzania danych, nadzór nad prowadzeniem dokumentacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym prowadzenie rejestru wydanych pełnomocnictw i upoważnień dot. przetwarzania danych osobowych, prowadzenie audytów dot. monitorowania przestrzegania przepisów związanych z ochroną danych osobowych, prowadzenie RCPR (Rejestru czynności przetwarzania), prowadzenie szkoleń z zakresu danych osobowych, przygotowanie odpowiedzi na uwagi, wnioski i propozycje zgłaszane przez jednostki organizacyjne służb statystyki publicznej z zakresu ochrony danych osobowych, informowanie pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów dot. ochrony danych osobowych w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
 • szacowanie ryzyka i oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych w celu identyfikacji ryzyk związanych z bezpieczeństwem danych osobowych przetwarzanych w statystyce publicznej oraz przygotowanie i uzgadnianie propozycji postępowania w celu optymalnego zabezpieczenia informacji,
 • współpraca przy opracowywaniu, wdrażaniu zasad, procedur, instrukcji i regulaminów w obszarze bezpieczeństwa danych osobowych, w tym wsparcie komórek organizacyjnych przy tworzeniu polityk bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przetwarzających dane osobowe w celu określenia zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem wymogów przepisów prawa oraz najlepszych praktyk, a także udzielanie wsparcia podczas wytwarzania dokumentacji bezpieczeństwa,
 • współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w tym: udział w kontrolach przeprowadzanych przez UODO, przeprowadzanie kontroli na zlecenie, opracowywanie sprawozdań z kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.
Praca przy komputerze.
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
Nagłe spiętrzenie zadań z różnych obszarów działania.
Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie brutto 5 079 zł + dodatek stażowy.

W związku z trudną sytuacją związaną z epidemią, dokumenty można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacja@stat.gov.pl. Do przesłanych dokumentów należy załączyć skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oryginały oświadczeń należy dostarczyć najpóźniej przed zatrudnieniem.

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i razem z ofertami rozpatrzonymi negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U.Nr 218, poz. 1695).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 449 40 91, 608 33 29, 608 30 95, 608 30 42.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
3 lata w tym minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • szkolenie z zakresu danych osobowych,
 • upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze uzyskania dostępu,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2 - komunikatywny,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych ( w tym przepisów wykonawczych),
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy Kodeks Pracy,
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja pisemna,
 • współpraca,
 • orientacja na klienta/interesanta,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe z zakresu tworzenia lub rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • doświadczenie zawodowe – pełnienie funkcji ABI/IOD,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1 - dobry,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub tajne,
 • szkolenie z zakresu bezpieczeństwa informacji, w tym ISO 2700x,
 • umiejętność prowadzenia audytów z zakresu ochrony danych osobowych,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 3 lat doświadczenia zawodowego w tym minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych,
 • kopia upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze uzyskania dostępu,
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie A2 - komunikatywny lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie A2 - komunikatywny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego dotyczącego szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia: wyższe prawnicze lub administracyjne studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych,
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego dotyczącego doświadczenia zawodowego z zakresu tworzenia lub rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego dotyczącego doświadczenia zawodowego – pełnienie funkcji ABI/IOD,
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B1 – dobry lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B1 - dobry,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub tajne,
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego – szkolenie z zakresu bezpieczeństwa informacji, w tym ISO 2700x,

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-11
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Na adres rekrutacja@stat.gov.pl
  z dopiskiem : oferta nr 95/ST/2020

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  27/07/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry