Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 30/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji w Wydziale Zarządzania Incydentami Bezpieczeństwa i Analiz, Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pełnienie roli centralnego punktu zgłaszania incydentów bezpieczeństwa informacji i uruchamianie procesu obsługi incydentów przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa i jednostek organizacyjnych.
 • Opracowywanie i utrzymanie procedur reagowania na incydenty bezpieczeństwa informacji.
 • Zarządzanie systemami do obsługi incydentów poprzez monitorowanie procesu obsługi incydentów przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa i jednostki organizacyjne oraz wykonywanie cyklicznych raportów w tym zakresie.
 • Dokonywanie analiz wyników monitorowania zagrożeń identyfikowanych w systemach teleinformatycznych Ministerstwa oraz centralnej infrastrukturze teleinformatycznej i przekazywanie wniosków i analiz kierownictwu DB.
 • Udział w audytach bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych.
 • Opiniowanie dokumentacji bezpieczeństwa w systemach informatycznych resortu finansów.
 • Publikowanie i aktualizacja w Intranet MF dokumentów dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań wydziału.
 • Udział w organizacji i prowadzeniu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w resorcie finansów.


Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
• Elastyczny czas pracy
• Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody uznaniowe za wyniki i osiągnięcia, nagrody jubileuszowe
• Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w strategicznych projektach
• Kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnej
• Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki medycznej, uprawnień do zniżek PKP
• Pakiet socjalny: dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku, karty fitness
• Przyjazne środowisko pracy: kiosk pracowniczy, pokój dla rodzica z dzieckiem, biblioteka, bufet, poczta, bankomat, klimatyzowane pomieszczenia
• Doskonała lokalizacja urzędu w historycznym budynku w centrum Warszawy – szybki i łatwy dojazd
• Dostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, możliwość dopasowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
• Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
• Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
• Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

CV ORAZ OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKĘ/KANDYDATA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.

Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, którzy spełnią weryfikację formalną.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (22) 694 55 57

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze bezpieczeństwa informacji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Przeszkolenie: w zakresie sieci i systemów operacyjnych Windows
 • Przeszkolenie: w zakresie technologii zabezpieczeń systemów IT
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne formułowanie pisemnych i ustnych wypowiedzi w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość standardów z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Znajomość zagadnień związanych z audytem bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • Znajomość zagadnień architektury systemów informatycznych
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie: Audytor Wiodący PN ISO/IEC 27001
 • Przeszkolenie: znajomość norm z rodziny ISO/IEC 27000
 • Przeszkolenie: znajomość norm z rodziny ISO/IEC 31000
 • Przeszkolenie: znajomość normy ISO/IEC 22301
 • Przeszkolenie: Incident Response Manager
 • Wiedza z zakresu ITIL v.3
 • Wiedza w zakresie zarządzania dostępem do systemów teleinformatycznych
 • Wiedza w zakresie opracowywania i wdrażaniu procedur związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym
 • Znajomość zagadnień z zakresu Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres i obszar zatrudnienia)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie przeszkoleń
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres i obszar zatrudnienia)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie przeszkoleń

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-07
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Zachęcamy do aplikowania on-line.
  Dokumenty można także przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2020/085/DB

  LINK DO APLIKOWANIA ON-LINE:https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=25028214a5a443d1996fdbfc037960e2

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  29/06/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry