Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 14/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Wydziale Informacji Geoprzestrzennej w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów

Główny Urząd Statystyczny
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie prac koncepcyjnych dotyczących możliwości wykorzystania danych przestrzennych i systemów informacji geograficznej (GIS) w celu ich zastosowania w procesie produkcji statystycznej,
 • koordynacja prac w zakresie budowy, wykorzystania i rozwoju baz geoprzestrzennych w celu ich zastosowania w procesie produkcji statystycznej,
 • prowadzenie prac związanych z tworzeniem zbiorów danych przestrzennych w celu ich wykorzystania na etapie realizacji badań statystycznych i do udostępniania ich wyników,
 • współpraca z Eurostatem oraz innymi organizacjami międzynarodowymi w celu ustanowienia spójnych wytycznych i standardów dotyczących integracji danych statystycznych z danymi przestrzennymi,
 • koordynacja prac związanych z udziałem Urzędu w projektach i inicjatywach dotyczących informacji geoprzestrzennej na szczeblu krajowym i w ramach Unii Europejskiej w celu dostosowania systemu informacji geoprzestrzennej do standardów międzynarodowych,
 • koordynacja i prowadzenie prac związanych z określeniem przestrzennej identyfikacji informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podziału Terytorialnego Kraju w celu prowadzenia dokumentacji kartograficznej rejestru,
 • analizowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących zakresu działania Wydziału w celu zapewnienia zgodności z kierunkami rozwoju statystyki publicznej,
 • udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie działania Wydziału w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej obsługi wniosków.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Praca przy komputerze.
Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wynagrodzenie brutto 3 277 zł + dodatek stażowy.
ZATRUDNIENIE NA ZASTĘPSTWO

Dokumenty można składać:
1) w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 8:15-16:15 w zamkniętych kopertach lub
2) w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacja@stat.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i razem z ofertami rozpatrzonymi negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U.Nr 218, poz. 1695).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 449 40 91, 608 33 29, 608 30 95, 608 30 42.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku geodezja i kartografia lub gospodarka przestrzenna lub systemy informacji geograficznej lub geografia lub geoinformacja lub geoinformatyka lub informatyka,


doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
3 lata w pracy w administracji publicznej lub w obszarze związanym z systemami informacji geograficznej,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość dyrektywy INSPIRE oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
 • znajomość zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi narzędzia GIS (oprogramowanie ArcGIS),
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja pisemna,
 • współpraca,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • myślenie analityczne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność wykonywania analiz geostatystycznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego o kierunku geodezja i kartografia lub gospodarka przestrzenna lub systemy informacji geograficznej lub geografia lub geoinformacja lub geoinformatyka lub informatyka,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 3 lat w pracy w administracji publicznej lub w obszarze związanym z systemami informacji geograficznej,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie C1 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie C1,

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-21
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Statystyczny
  al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  z dopiskiem : oferta nr 12/ST/2020


  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  17/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry