Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 11/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw rozwoju telemedycyny w Wydziale Koordynacji w Departamencie e-Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Inicjowanie i opracowywanie założeń wdrożeń pilotażowych i systemowych dotyczących rozwoju telemedycyny, w szczególności w zakresie opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi
 • Identyfikowanie i inicjowanie eliminacji barier w rozwoju telemedycyny (prawnych, organizacyjnych, finansowych, innych);
 • Uczestniczenie w planowaniu, implementacji i ocenie efektów wdrożenia działań ukierunkowanych na rozwój telemedycyny;
 • Analizowanie rozwoju telemedycyny i wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie w innych krajach i proponowanie na tej podstawie działań możliwych do wdrożenia w Polsce, w szczególności w zakresie opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi;
 • Udział w pracach zespołów dedykowanych telemedycynie oraz sztucznej inteligencji w medycynie;
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia w celu zapewnienia spójności działań podejmowanych w zakresie telemedycyny, w szczególności w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
 • Współpraca z CSIOZ, NFZ, AOTMiT, MC i innymi instytucjami w celu zapewnienia spójności działań podejmowanych w zakresie telemedycyny, w szczególności w zakresie opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi.


Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;
Departament e-Zdrowia mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11; pokój mieści się na IV lub V piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl; Ministerstwo Zdrowia/ Praca, wolontariat, praktyki i staże/ Praca i praktyki/ Materiały.
Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
W przypadku przesyłania aplikacji mailowo najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do Ministerstwa Zdrowia wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe). Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne
z rezygnacją z naboru.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) nie będą rozpatrywane.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie
3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1393 tj.).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 63 49 276.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Naszym Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi do 1.637,00 zł brutto,
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez ciekawe zadania i projekty,
• możliwość doskonalenia zawodowego,
• „trzynaste” wynagrodzenie,
• elastyczny czas pracy możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 9.00,
• pakiet socjalny (min. dofinansowanie wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, pomoc finansowa w trudnych sytuacjach),
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń,
• projekty: profilaktyka „Kierunek-ZDROWIE” oraz „ZDROWIE dla o(d)pornych”,
• parking dla rowerów,
• pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem,
• bufet pracowniczy,
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe medyczne na kierunku lekarskim,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w wykonywaniu zawodu lekarza w podmiocie leczniczym,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wiedza z zakresu rozwiązań telemedycznych,
 • wiedza z zakresu ochrony zdrowia,
 • zdolność analitycznego myślenia i pracy koncepcyjnej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy zadaniowej i nastawienie na osiąganie celów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • posiadanie tytułu naukowego doktor nauk medycznych lub wyższy,
 • posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie geriatrii lub w trakcie odbywania specjalizacji w dziedzinie geriatrii,
 • umiejętność pracy w zespole.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-09
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  08/12/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry