Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw baz danych Wydział Eksploatacji i Utrzymania Oprogramowania i IT, Biuro Utrzymania Infrastruktury Krajowego Systemu Poboru Opłat

Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analiza procesów biznesowych w kontekście wykorzystania rozwiązań związanych z funkcjonowaniem aplikacji i baz danych opartych na silniku Oracle lub MSSQL Server w ramach Krajowego Systemu Poboru Opłat;
 • Wykonywanie prac administracyjnych związanych z wykorzystaniem rozwiązań związanych z funkcjonowaniem aplikacji i baz danych opartych na silniku Oracle lub MSSQL Server w zakresie realizacji przejęcia przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego Krajowego Systemu Poboru Opłat;
 • Uczestniczenie w procesach związanych z przejęciem przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego Krajowego Systemu Poboru Opłat w przedmiotowym zakresie;
 • Wytwarzanie oraz uzupełnianie dokumentacji administracyjnej związanej z funkcjonowaniem, utrzymaniem i rozwojem rozwiązań związanych z funkcjonowaniem aplikacji i baz danych opartych na silniku Oracle lub MSSQL Server w ramach Krajowego Systemu Poboru Opłat;
 • Uczestniczenie w komisjach przetargowych w zakresie wsparcia merytorycznego, w celu dostarczenia specjalistycznej wiedzy do sporządzania wymagań w przedmiocie realizacji postępowań na dostawę lub usługi niezbędne do zapewnienia funkcjonowania Krajowego Systemu Poboru Opłat w przedmiocie rozwiązań związanych z funkcjonowaniem aplikacji i baz danych opartych na silniku Oracle lub MSSQL Server.


Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferujemy:
• stabilną pracę, rozwój kompetencji i kwalifikacji poprzez pracę w ciekawych obszarach, współpracę z ekspertami;
• regularnie wypłacane wynagrodzenie;
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
• łatwiejsze godzenie życia zawodowego i prywatnego poprzez możliwość indywidualnie określonego czasu pracy;
• dodatkowe wynagrodzenie roczne - trzynaste wynagrodzenie oraz nagrody jubileuszowe;
• nagrody – w zależności od wyników pracy;
• różnorodne szkolenia, refundację nauki języka obcego i studiów;
• możliwość rozwoju zawodowego;
• wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
• pakiet socjalny, w tym: kartę MultiSport, dofinansowanie wypoczynku, możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie; korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej.

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@gitd.gov.pl. W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną oświadczenia wymagane w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

W trakcie naboru stosowane są następujące techniki i metody:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• weryfikacja wiedzy,
• weryfikacja umiejętności,
• rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty przesłane po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie są rozpatrywane. Weryfikacja wymagań formalnych odbywa się na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Oferta jest uznana za kompletną, jeśli zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych pod adresem https://bip.gitd.gov.pl/praca/dokumenty-do-pobrania/.

Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad organizacji naboru znajdują się na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera: https://gitd.gov.pl/kariera/

Zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu do składania dokumentów.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne lub techniczne;

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenia zawodowego w obszarze baz danych opartych na technologii Oracle i/lub MS SQL Server;

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1);
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień administracji bazami danych Oracle 11g i/lub MS SQL Server 2008 Enterprise Edition;
 • Bardzo dobra znajomość języków PL/SQL i/lub T-SQL;
 • Znajomość Oracle RAC Cluster i/lub MS SQL Server Failover Cluster/HA;
 • Bardzo dobra znajomość platformy Microsoft Windows Server (2008R2, 2012R2);
 • Znajomość systemów operacyjnych klasy Unix/Linux/HP-UX;
 • Myślenie analityczne;
 • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem;
 • Orientacja na klienta;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2);
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Znajomość narzędzia Oracle Business Intelligence;
 • Znajomość narzędzi Disaster Recovery;
 • Znajomość metodologii ITIL;
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-10
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  07/12/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry