Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 11/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie audytu wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostkach służb statystyki publicznej, o którym mowa w § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) w celu spełnienia wymogów prawa powszechnie obowiązującego w przedmiocie bezpieczeństwa informacji.
 • Szacowanie ryzyka i oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych w celu identyfikacji ryzyk związanych z bezpieczeństwem informacji przetwarzanych w statystyce publicznej oraz przygotowanie i uzgadnianie propozycji postępowania w celu optymalnego zabezpieczenia informacji, w tym tworzenie planów zarządzania ryzykiem.
 • Współpraca przy opracowywaniu kierunków i planów rozwoju SZBI, wdrażaniu zasad, procedur, instrukcji i regulaminów w obszarze bezpieczeństwa informacji, w tym wsparcie komórek organizacyjnych przy tworzeniu polityk bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w celu określenia zasad bezpiecznego przetwarzania danych z uwzględnieniem wymogów przepisów prawa oraz najlepszych praktyk, a także udzielanie wsparcia podczas wytwarzania dokumentacji bezpieczeństwa.
 • Opracowywanie rocznych planów audytu SZBI w GUS i jednostkach organizacyjnych w celu zapewnienia sprawnego i właściwego funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 • Współpraca w budowie, wdrożeniu, utrzymaniu i doskonaleniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w obszarze bezpieczeństwa informacji w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 • Udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnianie informacji publicznej w zakresie działania Wydziału w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.


Warunki pracy

- Praca administracyjno-biurowa.
- Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
- Zagrożenie korupcją.
- Praca przy komputerze.
- Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie brutto 4 217 zł + dodatek stażowy.

Dokumenty można składać:
1) w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 8:15-16:15 w zamkniętych kopertach lub
2) w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacja@stat.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i razem z ofertami rozpatrzonymi negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U.Nr 218, poz. 1695).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 449 40 91, 608 33 29, 608 30 95, 608 30 42.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
3 lata

pozostałe wymagania niezbędne:

 • upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • znajomość ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO),
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych (w tym przepisów wykonawczych),
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • poszukiwanie informacji,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiągnięcie celów,
 • komunikacja pisemna,
 • komunikacja interpersonalna,
 • współpraca,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • myślenie analityczne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe z zakresu prowadzenia audytu,
 • doświadczenie zawodowe z zakresu tworzenia lub rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
 • szkolenie w zakresie audytu,
 • uprawnienia w zakresie auditor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001,
 • umiejętność prowadzenia audytów wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa informacji


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 3 lat doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • kopia upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B1 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B1,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego z prowadzenia audytu,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego z tworzenia lub rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie C1 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie C1,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie szkolenia z audytu,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie uprawnienia auditor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001,

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-22
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  06/11/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry