Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 02/06/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Zespole ds. Bezpieczeństwa Sieci Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego Biura Łączności i Informatyki

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • samodzielne nadzorowanie procesów utrzymaniowych systemów bezpieczeństwa sieciowego w Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112) Centralnego Punktu Styku Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CP SPR) i sieci MAN oraz samodzielne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów natury systemowej i sieciowej,
 • wykonywanie raportowania i dokumentowanie pracy sieci TCP/IP i systemów pod kątem bezpieczeństwa sieciowego, przedstawianie do akceptacji przedsięwzięcia oraz zakresu stosowanych środków ochrony w ramach optymalizacji procesów związanych z zapewnieniem maksymalnej dostępności zasobów sieciowych,
 • wykonywanie samodzielne rekonfigurację systemów dla zapewnienia maksymalnego zabezpieczenia infrastruktury sprzętowej i systemowej na potrzeby realizacji bezpiecznego dostępu do usług sieciowych CP SPR z sieci OST112 i z sieci Internet,
 • projektowanie i rozwijanie infrastruktury sieciowej i serwerowej w oparciu o protokoły TCP/IP oraz odpowiadanie za aspekty rozwiązań bezpieczeństwa teleinformatycznym oraz wdrażanie rozwiązań,
 • uczestniczenie w opracowywaniu koncepcji przeciwdziałania zagrożeniom teleinformatycznym w ramach rozwoju funkcjonujących kryptograficznych metod ochrony informacji w sieciach teleinformatycznych zgodnie z wytycznymi i standardami w zakresie architektury gwarantującej niezawodność i dostępność usług dla krytycznych systemów informatycznych,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych powoływanych w związku z realizowanymi projektami dot. bezpieczeństwa w sieciach teleinformatycznych w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych,
 • opracowywanie koncepcji technicznych i wykonywanie analiz przestrzegania wytycznych i standardów w zakresie architektury bezpieczeństwa teleinformatycznego i jakości systemów TI dla krytycznych systemów teleinformatycznych,
 • współpracowanie ze specjalistami z dziedziny TI – inżynierami administracji państwowej, inżynierami służb, pracownikami firm zewnętrznych w ramach realizacji zawartych umów.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- nietypowe godziny pracy,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci przesyłają komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz z dopiskiem określonym w treści ogłoszenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Decyduje data stempla pocztowego bądź data osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 3,3457 kwoty bazowej

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 60 125-03, (22) 60 135-66.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym i/lub telekomunikacyjnym i/lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne, lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z w/w kierunków,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
ponad 5 lat doświadczenia w biegłym, samodzielnym administrowaniu produkcyjnymi sieciami TCP/IP,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej systemów bezpieczeństwa teleinformatycznych,
 • znajomość rozwiązań oraz technologii w obszarze środowisk serwerowych i PKI,
 • doświadczenie w samodzielnym administrowaniu systemami TI,
 • kreatywność,
 • zdolność szybkiego podejmowania decyzji,
 • samodzielność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność logicznego argumentowania,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa w ścieżce CCNP Security (Cisco Certified Network Professional Security).


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B (dokument do okazania podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie odbycia przeszkolenia z zakresu specjalistycznej wiedzy technicznej w oparciu o protokoły TCP/IP oraz zakresu bezpieczeństwa w ścieżce CCNP Security (Cisco Certified Network Professional Security),
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-11
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/10/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry