Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw podatków w Wydziale Orzecznictwa w Sprawach Podatków Pośrednich, Departament Poboru Podatków (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej)

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań w sprawach uchylenia interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą stanowić nadużycie prawa, opracowywanie projektów uchyleń interpretacji indywidualnych, projektów odpowiedzi na skargi wnoszone na wydane uchylenia interpretacji indywidualnych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA), projektów skarg kasacyjnych i innych pism procesowych w związku z postępowaniami dotyczącymi uchyleń interpretacji indywidualnych oraz uczestniczenie w rozprawach przed sądami administracyjnymi, w zakresie podatku od towarów i usług.
 • Opracowywanie projektów opinii Szefa KAS dotyczących uzasadnionego przypuszczenia wystąpienia nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - na podstawie art. 14b §5c Ordynacji podatkowej.
 • Monitorowanie i analiza orzecznictwa organów podatkowych, pod kątem jego jednolitości i prawidłowości, w zakresie podatku od towarów i usług; monitorowanie i analiza orzecznictwa, w szczególności sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego (TK) lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z zakresu podatku od towarów i usług.
 • Dokonywanie oceny i analizy informacji o schematach podatkowych, w zakresie możliwości zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz opracowywanie informacji o wynikach dokonanej analizy wraz z opisem schematu podatkowego.
 • Opracowywanie projektów wyjaśnień i wytycznych organom podatkowym w zakresie prawidłowości stosowania przepisów prawa podatkowego, projektów zmian i uchyleń interpretacji indywidualnych, projektów odpowiedzi na skargi wnoszone na wydane zmiany i uchylenia interpretacji indywidualnych do WSA, projektów skarg kasacyjnych i innych pism procesowych w związku z postępowaniami dotyczącymi zmian i uchyleń interpretacji indywidualnych oraz uczestniczenie w rozprawach przed sądami administracyjnymi, w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, zwanych dalej podatkami pośrednimi.
 • Opracowywanie i konsultowanie, z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów, stanowisk wykorzystywanych w postępowaniach dotyczących zmian i uchyleń interpretacji indywidualnych w zakresie podatków pośrednich.
 • Identyfikowanie przyczyn uchylania przez sądy administracyjne decyzji organów podatkowych wydawanych w zakresie od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a także sygnalizowanie, właściwym komórkom organizacyjnym, potrzeby zmiany przepisów materialnego (lub procesowego) prawa podatkowego w zakresie podatków pośrednich.
 • Opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania oraz interwencje posłów i senatorów, odpowiedzi na wystąpienia Kancelarii Prezydenta, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów i kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów z zakresu właściwości wydziału.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); zagrożenie korupcją (w trakcie prac związanych z prowadzeniem postępowań podatkowych dotyczących zmian interpretacji indywidualnych podatników/płatników oraz wydawaniem opinii Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie istnienia uzasadnionego przypuszczenia wystąpienia nadużycia prawa; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz (udział w rozprawach przed sądami administracyjnymi).

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 22 694-43-87.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub ekonomia

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze prawa podatkowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość prawa podatkowego
 • Znajomość prawa procesowego
 • Znajomość przepisów i procedur postępowania administracyjnego i sądowego
 • Znajomość przepisów prawa cywilnego
 • Znajomość prawa handlowego i upadłościowego
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, z późn. zm.), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Znajomość obsługi specjalistycznych programów komputerowych (np. System Informacji Podatkowej - SIP, internetowe bazy danych z orzecznictwem sądowym)
 • Wiedza z zakresu rachunkowości


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 423) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn.zm., złożone według wzoru określonego w ustawie (załącznik nr 1a lub załącznik nr 2a) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-18
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/09/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry