Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 05/06/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Departamencie Innowacji w Wydziale Zarządzania Finansowego

Warszawa, pl. Trzech Krzyży 3/5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zadanie 1: Zarządzanie projektami pozakonkursowymi realizowanymi przez DIN MPIT w ramach działania 2.4.1 POIR oraz 2.4.2 POIR • doprecyzowywanie zakresu projektu, podział na etapy, wyznaczanie celów cząstkowych oraz określanie kryteriów oceny wyników prac projektowych • komunikacja i podział realizacji zadań • kontrolowanie realizacji zadań pod kątem: jakości, zgodności z zakresem wykonania i zaplanowanym czasem realizacji • kontrolowanie wykonania budżetu • opracowywanie budżetu projektu • określanie ogólnej koncepcji projektu w tym jego celu i oczekiwanych efektów • dobór podwykonawców, dostawców i ekspertów • identyfikowanie pojawiających się problemów i ryzyk w projekcie/ zespole projektowym oraz proponowanie działań korygujących • opracowywanie harmonogramu prac projektowych • rozliczanie projektu (w tym: przygotowywanie wniosków o płatność/ sprawozdań/ raportów) • analizowanie uwarunkowań, otoczenia biznesowego, etc. • odbiór prac cząstkowych po wykonaniu poszczególnych etapów projektu podsumowywanie i ocena wyników projektu
 • Zadanie 2: Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach pomocy technicznej POPT 2014-2020 • analizowanie uwarunkowań, otoczenia biznesowego, etc. • doprecyzowywanie zakresu projektu, podział na etapy, wyznaczanie celów cząstkowych oraz określanie kryteriów oceny wyników prac projektowych • dobór podwykonawców, dostawców i ekspertów • identyfikowanie pojawiających się problemów i ryzyk w projekcie/ zespole projektowym oraz proponowanie działań korygujących • kontrolowanie realizacji zadań pod kątem: jakości, zgodności z zakresem wykonania i zaplanowanym czasem realizacji • komunikacja i podział realizacji zadań • kontrolowanie wykonania budżetu • odbiór prac cząstkowych po wykonaniu poszczególnych etapów projektu • określanie ogólnej koncepcji projektu w tym jego celu i oczekiwanych efektów • opracowywanie budżetu projektu • opracowywanie harmonogramu prac projektowych • rozliczanie projektu (w tym: przygotowywanie wniosków o płatność/ sprawozdań/ raportów) • podsumowywanie i ocena wyników projektów
 • Zadanie 3: Sprawozdawczość z realizacji strategii/ programów (np. operacyjnego, pomocowego, krajowego, wieloletniego, etc.) lub działań/ projektów krajowych: • sporządzanie sprawozdań z realizacji strategii/ programu • przeprowadzanie sprawozdawczości z celów i mierników
 • Zadanie 4: Przygotowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) • przygotowywanie formularzy i przekazywanie ich do właściwej komórki organizacyjnej/ ministra właściwego ds. finansów publicznych i/ lub innych organów, w tym w zakresie programów • opracowywanie/ przekazywanie informacji w zakresie projektu budżetu • przygotowywanie wieloletniej prognozy wydatków • podział wydatków wg klasyfikacji zadaniowej • opracowywanie celów i mierników wraz z metodologią ich wyznaczania • opracowywanie prognoz dochodów • zgłaszanie propozycji/ prognoz wydatków i dochodów na kolejne lata budżetowe
 • Zadanie 5: Wdrażanie programu-POIR • przygotowywanie interpretacji i stanowisk Ministerstwa oraz odpowiedzi na pytania w zakresie realizacji programu/projektów (w tym: systemu instytucjonalnego, kwalifikowalności wydatków, kontroli, ocen oddziaływania na środowisko, pomocy publicznej etc.)


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
• krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze
• winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
• wejście do obiektu od strony Placu Trzech Krzyży nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście do tego budynku odbywa się przez wejście od
ul. Wspólnej
• ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
• praca w pokoju wieloosobowym
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
– oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/pracuj-z-nami
– oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie
– dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni
– w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
– w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia w zakładce O Ministerstwie lub uzyskać pod nr tel.: 22 262 94 90


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze funduszy unijnych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • • znajomość przepisów z zakresu Funduszy europejskich
 • • wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • • myślenie analityczne
 • • umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • • znajomość języka angielskiego poziom B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • – oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  07/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry