Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

asystent w Pracowni Diagnostyki Chorób Zwierząt w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Warszawie

08-110 Siedlce ul. Kazimierzowska 29

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmuje i ocenia próbki dostarczone do Pracowni, przygotowuje próbki do badań, wykonuje badania, opracowuje, raportuje, zatwierdza wyniki, generuje i autoryzuje sprawozdania z badań zgodnie z trybem ustalonym w Systemie Zarządzania Jakością.
 • Realizuje program potwierdzania ważności wyników.
 • Współuczestniczy w procesie walidacji/weryfikacji metod badawczych.
 • Sprawdza wyposażenie stosowane przy wykonywaniu badań i prowadzi zapisy z wykonywanych sprawdzeń.
 • Uczestniczy w przygotowaniu zapotrzebowania na sprzęt, odczynniki i materiały niezbędne do wykonywania badań w Pracowni.
 • Przygotowuje materiały i odczynniki niezbędne do wykonania badań.
 • Przygotowuje dane do sporządzania sprawozdań z liczby wykonanych badań w Pracowni.
 • Prowadzi na bieżąco zapisy dotyczące wykonywanych badań.


Warunki pracy

- praca laboratoryjna,


- brak czynników uciążliwych,


-kontakt z materiałem zakaźnym,


- umiarkowany wysiłek fizyczny,


- w miarę potrzeb wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych,


- obsługa sprzętu laboratoryjnego,


- praca w godzinach 8.15-16.15,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- konieczność wykonywania posiewów, przesiewów, odczytów, diagnostyki uzupełniającej (np. testy biochemiczne, serologiczne) w dni wolne od pracy,


- budynek ZHW w Warszawie przy ul. Lechickiej 21, w którym znajduje się pracownia laboratoryjna jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych - winda przy schodach wejściowych,


- Pracownia Diagnostyki Chorób Zwierząt zlokalizowana jest na parterze,


- wewnątrz budynku brak jest windy i podjazdów,


- pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


- w budynku nie występują uciążliwe czy niebezpieczne warunki pracy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • WYMAGANE OŚWIADCZENIA, CV I LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM, A OŚWIADCZENIA i LIST MOTYWACYJNY DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA (wzór oświadczeń do pobrania ze strony ww.wiw.mazowsze.pl – zakładka: Praca).

 • W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagany w ogłoszeniu list motywacyjny, CV,
  oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatów/kandydatki i przesłane w formie skanów.

 • Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów naboru są powiadamiani o ich terminie oraz o metodach i technikach naboru.

 • Kandydaci zakwalifikowani do ostatniego etapu naboru i  którzy wzięli w nim udział, a nie zostali wybrani do
  zatrudnienia, otrzymują informację zwrotną.

 • Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych są o tym informowani.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej (chemiczne, biologiczne, zootechniczne, technologia żywności i żywienia, rolnicze, analityczne, farmaceutyczne, biotechnologiczne)

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
doświadczenia zawodowego w laboratorium

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość technik laboratoryjnych stosowanych w Laboratorium
 • znajomość obsługi wyposażenia laboratoryjnego
 • w przypadku lekarza weterynarii - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość normy PN-EN ISO 17025 i umiejętność jej wykorzystania w laboratorium
 • umiejetność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność, samodzielność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • w przypadku lekarza weterynarii - kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zaświadczenie z Izby Lekarsko-Weterynaryjnej nie starsze niz 6 m-cy przed złożeniem aplikacji)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego, z których będzie wynikał rodzaj wykonywanej pracy, stanowisko pracy i długość doświadczenia zawodowego, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje, opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków, itp.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego, z których będzie wynikał rodzaj wykonywanej pracy, stanowisko pracy i długość doświadczenia zawodowego, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje, opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków, itp.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-12-15
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  - osobiście na adres Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 29 z dopiskiem "oferta pracy nr 111573,
  - pocztą, kurierem na adres Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 29 z dopiskiem "oferta pracy nr 111573,
  - elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą na ePUAP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Siedlcach z dopiskiem "oferta pracy nr 111573",
  - elektronicznie na adres rekrutacja@wiw.mazowsze.pl z dopiskiem "oferta pracy nr 111573"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  01/12/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Podobne oferty pracy

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi