Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw organizacji międzynarodowych (OECD i Rady Europy) i analiz polityk UE w Wydziale Organizacji Międzynarodowych i Analiz, Departament Współpracy Międzynarodowej

00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje sprawy związane ze współpracą Polski z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w zakresie właściwości Ministra Finansów, w tym: opiniuje stanowiska i dokumenty dotyczące tej współpracy, przygotowuje udział przedstawicieli Ministerstwa Finansów w posiedzeniach organów OECD dla zapewnienia właściwej współpracy z RP.
 • Prowadzi prace związane z działalnością Rady Europy (RE), w zakresie właściwości Ministra Finansów, w tym przygotowuje stanowiska Ministra Finansów do projektów umów międzynarodowych i innych aktów prawnych dotyczących współpracy Polski z Radą Europy.
 • Bierze udział w sporządzaniu analiz oraz opiniowaniu propozycji w zakresie polityki ekonomicznej i finansowej UE, w tym w szczególności dot. rozwoju instytucjonalnego i pogłębionej współpracy w ramach Unii gospodarczej i walutowej (UGiW). Bierze udział w opracowywaniu stanowisk Rządu oraz sporządza wkłady do instrukcji na posiedzenia Komitetu Ekonomiczno-Finansowego (EFC) oraz Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (Rada ECOFIN) oraz inne materiały analityczne i tezowe w tym zakresie.
 • Realizuje sprawy związane z obsługą udziału przedstawiciela Ministra Finansów w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych (KWMNiE).
 • Opracowuje analizy dotyczące sytuacji gospodarczej i finansowej w Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich.
 • Analizuje kwestie związane ze współpracą z innymi inicjatywami oraz organizacjami międzynarodowymi, w zakresie właściwości ministra.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).


Przed wyłonieniem do zatrudnienia wskazani w protokole z naboru kandydaci poproszeni zostaną o przesłanie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych określonych w ogłoszeniu.


Aplikując w formie papierowej, CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem a w przypadku ePUAP kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym. Oświadczenia muszą zawierać również datę ich sporządzenia.


W przypadku aplikacji składanych elektronicznie, w formularzu aplikacyjnym należy jedynie zaznaczyć odpowiednie oświadczenia - nie jest wymagane dołączanie oświadczeń w formie skanów/zdjęć (wyjątek: do jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, należy dołączyć dodatkowo wymagane oświadczenie w formie skanu/zdjęcia).Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone (i usunięte w przypadku aplikacji składanych elektronicznie, w tym przez ePUAP).


 


Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen


Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.


Kandydat, który zostanie wskazany do zatrudnienia, a który urodził się przed 1 sierpnia 1972 r. przed zatrudnieniem zostanie poproszony o złożenie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz.273).


Pracę możesz rozpocząć od: 1 lub 15 dnia miesiąca.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze współpracy międzynarodowej lub w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne formułowanie pisemnych i ustnych wypowiedzi oraz komunikowanie się z przedstawicielami instytucji i organizacji międzynarodowych
 • Wiedza w zakresie członkostwa Polski w UE oraz funkcjonowania organizacji i inicjatyw międzynarodowych (w tym OECD i Rady Europy)
 • Znajomość międzynarodowych stosunków gospodarczo-finansowych
 • Znajomość polityki ekonomiczno-finansowej UE
 • Znajomość procesów decyzyjnych w instytucjach UE i koordynacji polskiej polityki europejskiej
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka francuskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi oraz czytanie i rozumienie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o umowach międzynarodowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV w języku polskim (kandydat, który na podstawie analizy CV i złożonych oświadczeń będzie spełniał wszystkie wymagania formalne zostanie zaproszony do kolejnego etapu naboru)
 • Oświadczenie o niepełnieniu służby zawodowej ani niepracowaniu w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2024 r. poz. 273), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-06-03
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2024/084/WM

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  02/06/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi