Opis stanowiska pracy


Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy do spraw przygotowania i sprawowania przewodnictwa Polski w Radzie UE w dziedzinie statystyki w I połowie 2025 r. w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

00-925 Warszawa al. Niepodległości 208

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy w pracach związanych realizacją zadań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem przewodnictwa Polski w Radzie UE w dziedzinie statystyki współpracując z jednostkami służb statystyki publicznej w celu właściwego realizowania zadań związanych z prezydencją.
 • Wspomaga obsługę Zespołu do spraw przewodnictwa Polski w Radzie UE w GUS oraz Przewodniczących Grupy Roboczej Rady UE ds. Statystyki w okresie prezydencji polskiej, uczestniczy w przygotowywaniu materiałów na te spotkania w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji.
 • Współpracuje z instytucjami krajowymi zaangażowanymi w proces przygotowań do objęcia przewodnictwa w Radzie UE, w tym z KPRM i MSZ oraz z Pełnomocnikiem do spraw Przygotowania i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w I połowie 2025 r. w celu prawidłowej i terminowej realizacji zadań
 • Wspiera działania związane z bieżącymi pracami Grupy Roboczej Rady UE ds. Statystyki w trakcie polskiej prezydencji w celu zapewnienia ciągłości i efektywności prac
 • Współpracuje z krajowymi urzędami statystycznymi państw członkowskich UE w sprawach dotyczących realizacji zadań związanych z przewodniczeniem Grupie Roboczej Rady UE ds. Statystyki w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu prac nad procedowanymi aktami prawnymi.
 • Współpracuje z samodzielnym stanowiskiem pracy do spraw strategicznej komunikacji współpracy międzynarodowej w celu zapewnienia właściwych informacji do umieszczania na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
 • Bierze udział w spotkaniach krajowych i międzynarodowych związanych z realizacją zadań samodzielnego stanowiska w celu poszerzenia wiedzy niezbędnej do pracy na stanowisku, zacieśniania kontaktów i zapewnienia dobrej współpracy z krajami UE.


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się 4 toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/

 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. 2021, poz. 141).

 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres rekrutacja@stat.gov.pl podając w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 48/WM/2024. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 664 154 703.


Wynagrodzenie brutto: 6 045 zł + dodatek stażowy.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Znajomość struktur organizacyjnych i funkcjonowania Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych
 • Myślenie analityczne
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Otwartość na zmiany i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Dzielenie się wiedzą
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • Znajomość innego języka urzędowego UE na poziomie dobrym – B1


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (zgodne ze wzorem załączonym przez GUS)
 • Dla osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.: oświadczenie o braku pracy, pełnieniu służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, z późn. zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego z zakresu stosunków międzynarodowych lub integracji europejskiej lub prawa
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy w administracji publicznej
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości innego języka urzędowego UE na poziomie dobrym – B1 lub oświadczenie o znajomości innego języka urzędowego UE na poziomie dobrym – B1

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-05-31
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty można składać w formie elektronicznej lub papierowej:
  - w formie elektronicznej:
  na adres rekrutacja@stat.gov.pl
  lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
  z dopiskiem: oferta nr 48/WM/2024
  - w formie papierowej:
  w kancelarii Urzędu (pn.-pt. w godz. 7:00-16:15)
  lub wysyłając na adres:
  Główny Urząd Statystyczny
  Biuro Organizacji i Kadr
  al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa

  z dopiskiem: oferta nr 48/WM/2024

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  16/05/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi