Opis stanowiska pracy


Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach w Wydziale Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, Departament Informatyzacji

00-926 Warszawa Żurawia 6/12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administruje i monitoruje Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) oraz świadczy wsparcie jego użytkownikom, w tym nadzoruje prace dotyczące zasilania i aktualizacji Centralnego Repozytorium ZSIN (CR ZSIN).
 • Uczestniczy w ocenie jakości powiatowych baz danych EGiB na potrzeby zasilenia CR ZSIN.
 • Współpracuje przy tworzeniu, utrzymaniu i rozwoju ZSIN z organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Cyfryzacji, Głównym Urzędem Statystycznym oraz innymi centralnymi organami administracji publicznej prowadzącymi rejestry publiczne.
 • Współpracuje z interesariuszami ZSIN w celu określenia zasad, form i prawa dostępu do danych EGiB znajdujących z się w Centralnym Repozytorium ZSIN.
 • Współpracuje w zakresie merytorycznym z Pełnomocnikiem Rządu ds. Rządowego Programu Rozwoju ZSIN oraz Zespołem ds. Rządowego Programu Rozwoju ZSIN.
 • Opracowywuje merytoryczną dokumentację na potrzeby postępowań w zakresie zamówień publicznych dotyczących ZSIN, a także bierze udział w odbiorach produktów i usług dostarczanych w wyniku realizacji tych zamówień.
 • Bierze udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych w celu wyeliminowania niezgodności zawartych w nich regulacji prawnych dotyczących geodezji i kartografii z obowiązującymi przepisami prawa.


Warunki pracy


 • praca biurowa z wykorzystaniem komputera

 • praca w warunkach narażenia na stres

 • wyjazdy służbowe

 • wystąpienia publiczne związane z finkcjonowaniem komórki organizacyjnej

 • pomieszczenia biurowe znajdują się na drugiej kondygnacjina parkingu od ul. Wspólnej zapewnione są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,

 • wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ należy pokonać 5-o stopniowe biegi schodowe,

 • przy wejściu zainstalowane są drzwi otwierane automatycznie,
  pomieszczenia biurowe znajdują się na drugiej kondygnacji,

 • w budynku drzwi wejściowe i korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,

 • jedna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
  do dyspozycji osób niewidzących lub słabowidzących jest winda z przyciskami na panelu sterowania z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, winda przystosowana jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

 • korytarze nie sa szerokie, jednak oznaczone kontrastowymi kolorami i w miarę możliwości pozbawione są większych przeszkód,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

 • do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne lub informatyczne lub pokrewne


doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami powiązanymi
 • znajomość standardów technicznych dotyczących ewidencji gruntów i budynków oraz nieruchomości
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (Excel, Word).
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i odpowiedzialność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość specyfikacji INSPIRE
 • znajomość narzędzi klasy GIS
 • znajomość języka SQL
 • znajomość standardu UML 2.0


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie związane z obowiązkiem lustracyjnym - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-02-25
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Żurawia 6/12; 00-926 Warszawa

  lub
  za pośrednictwem platformy ePUAP /887pujdw65/skrytka

  lub
  na adres mailowy rekrutacje@gugik.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  23/02/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi