Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Wydziale Mostów, Departament Technologii Budowy Dróg, Zespół ds. Standaryzacji i Rozwoju

00-874 Warszawa ul. Wronia 53

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizuje rozwiązania projektowe w zakresie obiektów inżynierskich w Studiach Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowych (STEŚ), Koncepcjach Programowych (KP), Projektach Budowlanych (PB), przygotowuje projekty opinii/stanowiska wydziału w przedmiotowym zakresie oraz bierze udział w posiedzeniach KOPI, ZOPI czy Radach Projektów, na których prezentuje ww. stanowisko wydziału
 • Współprowadzi z Głównym Inspektorem Mostowym coroczną inspekcję drogowych obiektów inżynierskich na terenie całego kraju oraz pełni funkcję zastępcy Głównego Inspektora Mostowego
 • Przygotowuje projekty uzgodnienia/uwagi, w zakresie drogowych obiektów inżynierskich, do proponowanych zmian w opracowywanych przez Oddziały dla konkretnych zadań Programach Funkcjonalno-Użytkowych, w stosunku do wzorcowego Programu Funkcjonalno-Użytkowego
 • Analizuje oraz opracowuje projekty opinii/stanowiska wydziału do propozycji zmian wprowadzanych przez wykonawców na etapie realizacji inwestycji w trybie Polecenia Zmiany i Inżynierii Wartości, w zakresie drogowych obiektów inżynierskich
 • Monitoruje zaawansowanie wykonywania przez Oddziały ocen stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich (w ramach wsparcia GIM)
 • Opracowuje merytoryczną część opisu przedmiotu zamówienia, a następnie nadzoruje, pod kątem formalnym i merytorycznym, realizację umów na wykonanie prac naukowo-badawczych dotyczących obiektów inżynierskich
 • Bierze udział w pracach zespołów mających na celu opracowanie, wdrażanie i modernizacje systemu komputerowego wspomagającego zarządzanie obiektami inżynierskimi
 • Bierze udział w opracowywaniu, aktualizacji i opiniowaniu projektów procedur i wytycznych w zakresie obiektów inżynierskich


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:-   praca siedzibie urzędu,
-   prezentowanie stanowiska GDDKiA na spotkaniach/naradach/posiedzeniach wewnętrznych i zewnętrznych,
-   wyjazdy służbowe.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:-   praca biurowa przy komputerze,
-   budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych – winy, toalety, korytarze,
-   podczas pobytu w terenie, konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze projektowania, budowy, utrzymania lub zarządzania obiektami
budowlanymi

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość aktów prawnych: ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo budowlane, rozporządzenia w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
 • Znajomość przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych i wzorców i standardów rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Ukończony specjalistyczny kurs politechniczny w zakresie przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich
 • Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
 • Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia zaświadczenia/certyfikatu ukończenia specjalistycznego kursu politechnicznego w zakresie przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich
 • Kopia uprawnień budowlanych w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadających im uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
 • Kopia zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-04-07
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego
  ul. Wronia 53
  00-874 Warszawa (z dopiskiem na kopercie i w licie motywacyjnym DTB WM4)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  28/03/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi