Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw rozliczeń budżetu oraz rzeczowych aktywów trwałych w Wydziale Finansów i Planowania w Biurze Finansów i Księgowości

00-071 Warszawa Ul. Krakowskie Przedmieście 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Sprawdza dowody księgowe i sporządza noty korygujące, utrzymując kontakty z usługodawcami, kontrahentami i pracownikami Ministerstwa
  • Sporządza przelewy bankowe, wyciągi i wtórniki zleceń płatniczych w programach bankowości elektronicznej NBP oraz BGK Zlecenia, w tym przelewy walutowe/transgraniczne
  • Sporządza dzienne wydruki wyciągów bankowych dochodów oraz wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umowy
  • Sporządza noty wewnętrzne dotyczące rachunku bankowego dochodów Ministerstwa
  • Dokonuje zwrotu wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umowy wraz z naliczaniem odsetek i potrąceniem opłat bankowych
  • Sporządza kwartalne i roczne zestawienia dotyczące wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umowy
  • Księguje przyjęcia środków trwałych OT i protokołów likwidacyjnych dotyczących majątku Ministerstwa
  • Sporządza kwartalne i roczne zestawienia majątkowe w Ministerstwie


Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 - 16.00). Dokumenty można dostarczyć osobiście do Biura Podawczego lub wysłać pocztą. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej istnieje możliwość przekazania oferty wyłącznie przez ePUAP.


Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Kopie dokumentów dotyczących doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać wymagany okres oraz wymagany obszar zatrudnienia. Deklaracja kandydata nie stanowi potwierdzenia zakresu i długości wymaganego doświadczenia zawodowego. W ofercie należy podać dane do kontaktu (nr telefonu, adres e-mail).


Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu naboru będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowo w przypadku posiadania dyplomu studiów wyższych z uczelni zagranicznej należy dołączyć kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz pisemną informację dotyczącą możliwości uznania zagranicznego dyplomu w Polsce.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu. Dokumenty złożone w ramach naboru nie będą zwracane.


Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Ministerstwa https://www.gov.pl/web/kultura/praca-w-ministerstwie


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rekomenduje przesyłanie oświadczenia o posiadanym obywatelstwie zamiast kopii dokumentu potwierdzającego obywatelstwo.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
na stanowisku merytorycznym dedykowanym do realizacji zadań związanych z finansami

pozostałe wymagania niezbędne:

  • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości
  • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych
  • znajomość przepisów z zakresu funduszy europejskich
  • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
  • Kompetencje: zorientowanie na osiąganie celów, pozytywne podejście do klienta, skuteczna komunikacja
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

  • Przeszkolenie w zakresie: obsługi programu finansowo-księgowego lub bankowości elektronicznej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego (długość potwierdzają np. świadectwa pracy – w przypadku zakończonych stosunków pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem daty rozpoczęcia pracy – jeśli stosunek pracy trwa nadal lub zaświadczenie o odbytych praktykach/stażach/wykonywaniu pracy w ramach umów cywilnoprawnych/wolontariatu, natomiast obszar doświadczenia potwierdzają m.in. zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy)
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie długość i rodzaj dodatkowego doświadczenia zawodowego (długość potwierdzają np. świadectwa pracy – w przypadku zakończonych stosunków pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem daty rozpoczęcia pracy – jeśli stosunek pracy trwa nadal lub zaświadczenie o odbytych praktykach/stażach/wykonywaniu pracy w ramach umów cywilnoprawnych/wolontariatu, natomiast obszar doświadczenia potwierdzają m.in. zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy).
  • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie obsługi programu finansowo-księgowego lub bankowości elektronicznej
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

  • Dokumenty należy złożyć do: 2023-04-06
    Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
    Miejsce składania dokumentów:
    Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
    Biuro Podawcze
    ul. Krakowskie Przedmieście 15, 00-071 Warszawa

    Za pomocą środków komunikacji elektronicznej istnieje możliwość przekazania oferty wyłącznie przez ePUAP - adres skrzynki podawczej na ePUAP - /5ij310qjlu/SkrytkaESP

    Po zalogowaniu się na ePUAP należy z katalogu spraw wybrać: PISMO OGÓLNE DO PODMIOTU PUBLICZNEGO. Oferta powinna być podpisana podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

    Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

    Prezentacja firmy

    Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

    Dodatkowe informacje

    Ostatnia aktualizacja:
    03/04/2023
    Wymiar etatu:
    Pełny etat
    Rodzaj umowy:
    Na czas nieokreślony
    Liczba wakatów:
    1
    Min. doświadczenie:
    1 rok
    Min. wykształcenie:
    Wyższe licencjackie
    Branża / kategoria:
    Praca Administracja Publiczna

    Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

    Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

    Utwórz powiadomienie e-mail
    Zapisz mnie

    Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

    Podziel się ze znajomymi