Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw planowania i wykonania budżetu w Wydziale Planowania i Realizacji Budżetu w Biurze Finansowym

02-591 Warszawa Ul. Stefana Batorego 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządza projekt planu finansowego wydatków budżetowych, w tym w układzie zadaniowym, projekt planu wydatków budżetu środków europejskich, zmian w planie finansowym wydatków budżetowych i budżetu środków europejskich, a także wprowadza odpowiednie dane do informatycznego systemu obsługi budżetu państwa TREZOR.
 • Weryfikuje złożone przez komórki organizacyjne Ministerstwa wnioski o wszczęcie procedury zamówień publicznych oraz pism pod kątem dostępności środków ujętych w projekcie/planie finansowym wydatków budżetowych i budżecie środków europejskich oraz prawidłowości zakwalifikowania wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w celu prawidłowego zabezpieczania środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań.
 • Prowadzi ewidencję księgową zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego i lat przyszłych na podstawie: wniosków o wszczęcie procedury zamówień publicznych, pism złożonych przez komórki organizacyjne Ministerstwa, faktur, not, rachunków, rozliczeń kosztów podróży służbowych oraz na podstawie zawartych umów.
 • Dokonuje analizy kont pozabilansowych w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej zaangażowania oraz uzgadnianie wprowadzonego do systemu finansowo-księgowego zaangażowania wydatków na kontach pozabilansowych z danymi wprowadzonymi do systemu finansowo-księgowego na kontach bilansowych.
 • Dokonuje analizy i kontroli przebiegu wykonania budżetu dysponenta III stopnia w układzie tradycyjnym i zadaniowym, sporządza informacje opisowe z wykonania budżetu dysponenta III stopnia, a także współpracuje z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie planowania i realizacji budżetu.
 • Sporządza miesięczne, kwartalne i roczne sprawozdania w zakresie planu finansowego wydatków, planu wydatków budżetu środków europejskich oraz zaangażowania wydatków budżetowych, a także sprawozdania z wykonania budżetu w układzie zadaniowym.
 • Prowadzi zestawienia zawartych w Ministerstwie umów i porozumień z kontrahentami.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi i materiały na: interpelacje poselskie, zapytania senatorów i dziennikarzy, wnioski o dostęp do informacji publicznej, a także organów kontroli.


Warunki pracy

Budynek przy ul. Stefana Batorego 5:


Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.


Wejście do budynku przy ul. Stefana Batorego 5 wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się,


Na parterze i piętrach: I, II, III i IV  (z pięciu pięter budynku) znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • praca w warunkach wzmożonego stresu,

 • praca pod presją czasu.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • UWAGA! Wzory oświadczeń dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/mswia/pracuj-z-nami.

 • Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (DOKUMENTY NIEZBĘDNE)”.

 • Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i zostały złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Oferty niekompletne mogą zostać odrzucone.

 • Aplikacje składane w wersji papierowej muszą zawierać własnoręcznie podpisane oświadczenia opatrzone datą.

 • Kandydaci mogą być poproszeni o udostępnienie do wglądu oryginałów dokumentów, na podstawie których potwierdzane jest spełnianie przez nich warunków określonych w ogłoszeniu.

 • Przekazanie dokumentów wymienionych w części „DOŁĄCZ, JESLI POSIADASZ (DOKUMENTY DODATKOWE)” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

 • Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych zamieszczoną na stronie: https://www.gov.pl/web/mswia/pracuj-z-nami.

 • Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Możliwa jest rekrutacja zdalna.

 • Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: 


https://nabory.kprm.gov.pl/wyniki-naborow, https://www.gov.pl/web/mswia/wyniki-naborow-na-wolne-stanowiska-pracy-w-korpusie


oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze planowania i wykonywania budżetu w administracji publicznej
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze sprawozdawczości budżetowej
 • Wiedza w zakresie procesu planowania i realizacji budżetu, obsługi finansowo-księgowej zaangażowania wydatków budżetowych, znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych z zakresu klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków, prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych
 • Znajomość arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL, obsługi programów finansowo-księgowych, informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność myślenia analitycznego, orientacja na klienta
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe w zakresie: finanse lub rachunkowość lub ekonomia lub administracja
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze ewidencji księgowej zaangażowania wydatków
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze wprowadzania danych w zakresie planowania i zmian planu finansowego w systemie Trezor


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny oraz Curriculum Vitae (CV) – zawierające dane kontaktowe i informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
 • Oświadczenie o posiadaniu wykształcenia wyższego – zgodnie z wymaganiami niezbędnymi (zawierające informacje z dyplomu ukończenia studiów/ świadectwa ukończenia szkoły tj. nr dokumentu, rodzaj wykształcenia, uczelnia/szkoła, która wydała dyplom/świadectwo, wydział, kierunek, specjalizacja)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze planowania i wykonywania budżetu w administracji publicznej), tj. świadectwa pracy lub zaświadczenia lub referencje lub zakresy obowiązków lub opisy stanowisk pracy lub inne dokumenty; należy dołączyć dokumenty potwierdzające rodzaj i długość wymaganego doświadczenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze sprawozdawczości budżetowej), tj. świadectwa pracy lub zaświadczenia lub referencje lub zakresy obowiązków lub opisy stanowisk pracy lub inne dokumenty; należy dołączyć dokumenty potwierdzające rodzaj i długość wymaganego doświadczenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych dot. dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o posiadaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” (zawierające informacje o organie, który wydał dokument, datę wydania i nr dokumentu, rodzaj klauzuli, okres ważności)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o posiadaniu wykształcenia wyższego w zakresie: finanse lub rachunkowość lub ekonomia lub administracja – zgodnie z wymaganiami dodatkowymi (zawierające informacje z dyplomu ukończenia studiów/ świadectwa ukończenia szkoły tj. nr dokumentu, rodzaj wykształcenia, uczelnia/szkoła, która wydała dyplom/świadectwo, wydział, kierunek, specjalizacja)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze ewidencji księgowej zaangażowania wydatków), tj. świadectwa pracy lub zaświadczenia lub referencje lub zakresy obowiązków lub opisy stanowisk pracy lub inne dokumenty; należy dołączyć dokumenty potwierdzające rodzaj i długość wymaganego doświadczenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze wprowadzania danych w zakresie planowania i zmian planu finansowego w systemie Trezor), tj. świadectwa pracy lub zaświadczenia lub referencje lub zakresy obowiązków lub opisy stanowisk pracy lub inne dokumenty; należy dołączyć dokumenty potwierdzające rodzaj i długość wymaganego doświadczenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-04-03
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji – WZZL
  ul. Stefana Batorego 5,
  02-591 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: np. BF-WPiRB – starszy specjalista

  Dokumenty można składać również osobiście w Biurze Przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie w godz. 8.00-16.00

  Aplikacje można składać także przez ePUAP

  Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  23/03/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi