Opis stanowiska pracy


Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw budżetu i finansów w Referacie Ekonomicznym Wydziału Ekonomiczno-Organizacyjnego Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej

02-514 Warszawa Al. Niepodległości 100

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowuje i koordynuje prace (zgodnie z właściwością Biura) w zakresie przygotowania materiałów związanych z planowaniem budżetu w Straży Granicznej na dany rok (tj.m.in. plany rzeczowe zadań, projekt budżetu, projekt budżetu zadaniowego) w celu przekazania materiałów do Biura Finansów KGSG w związku z przygotowaniem projektu budżetu Straży Granicznej na dany rok budżetowy,
 • opracowuje projekt rocznego Planu Zamówień Publicznych oraz Planu Rzeczowo - Finansowego Biura w celu przekazania informacji do opracowywanego przez Biuro Finansów KGSG projektu Planu Zamówień Publicznych oraz projektu Planu Rzeczowo – Finansowego Komendy Głównej Straży Granicznej oraz bieżące ich aktualizowanie,
 • opracowuje i koordynuje prace w zakresie przygotowania materiałów sprawozdawczych – zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym przez głównego księgowego KGSG – dotyczących analizy wykonania budżetu przez Biuro (po zakończeniu kwartalnych okresów sprawozdawczych) – w celu przygotowania informacji do Biura Finansów KGSG,
 • rozdysponowuje limit finansowy Biura zgodnie z zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego Straży Granicznej korektami budżetu SG w układzie paragrafowym i zadaniowym oraz w związku z przesunięciami własnymi Biura w celu dostarczenia aktualnej informacji dla poszczególnych Wydziałów oraz zwrotnie do Biura Finansów KGSG (wg klasyfikacji analitycznej i budżetu zadaniowego) celem ujęcia w ewidencji księgowej prowadzonej przez BF KGSG,
 • przygotowuje niezbędne materiały i informacje analityczne dotyczące działalności finansowej Biura w celu dostarczenia aktualnej informacji do Biura Finansów KGSG,
 • opracowuje – po zakończeniu kwartalnych okresów sprawozdawczych – zestawienia zaangażowania wydatków budżetowych Biura w celu dostarczenia aktualnej informacji do Biura Finansów KGSG,
 • opracowuje informacje dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej, zgodnie z właściwością Wydziału, w części dotyczącej przedsięwzięć finansowo - budżetowych w celu dostarczenia aktualnych materiałów w tym zakresie Kierownictwu Biura,
 • opracowuje wnioski o korektę limitu finansowego Biura w celu zapewnienia środków na realizację procesu zaopatrywania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-        praca samodzielna biurowo-administracyjna,


-        praca w siedzibie urzędu,


-        stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-        stałe godziny pracy (8.15-16.15),


-        dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,


-        stanowisko zlokalizowane jest na II piętrze budynku,


-        infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody, winda,


-        budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, jednakże są ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się ze względu na występowanie  drzwi z samozamykaczami na korytarzach,


-        praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


-        praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,


-        narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner,


-        pomieszczenia higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,


-        brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
Dodatkowe informacjeInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

UWAGA!


LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS (CV) ORAZ WSZYSTKIE WYMAGANE OŚWIADCZENIA NALEŻY WŁASNORĘCZNIE PODPISAĆ ORAZ OPATRZYĆ DATĄ.


Z DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MUSI JEDNOZNACZNIE WYNIKAĆ DŁUGOŚĆ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO.


W PRZYPADKU APLIKOWANIA DO KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ NA KILKA STANOWISK JEDNOCZEŚNIE, NALEŻY ZŁOŻYC ODRĘBNY KOMPLET DOKUMENTÓW NA KAŻDE OGŁOSZENIE. • Przykładowa prawidłowo przygotowana aplikacja dostępna jest na stronie: http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html


Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:
- świadectwa pracy/służby,
- zaświadczenia o zatrudnieniu,
- zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych,
- zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie,
- referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków,
- zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku. • Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 3370 zł netto + dodatek za wysługę lat.

 • Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie.

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego.

 • Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń.

 • Kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów, oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


  • Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: 
  http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 1 roku pracy w obszarze finansów

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Znajomość i umiejętność interpretacji przepisów: finansowych oraz w zakresie kontroli zarządczej
 • Dobra znajomość obsługi pakietu MS OFFICE (WORD, EXCEL)
 • Umiejętność: pracy w zespole, skutecznego komunikowania, odporność na stres, selekcji informacji, dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie innych dokumentów, np.: referencje, certyfikaty.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-15
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Biuro Kadr i Szkolenia
  Komendy Głównej Straży Granicznej
  Al. Niepodległości 100
  02-514 Warszawa
  z dopiskiem „oferta pracy – starszy specjalista ds. budżetu i finansów w BTiZ KGSG oraz numer ogłoszenia"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  31/01/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi