Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw nieprawidłowości w Wydziale Nieprawidłowości, Departament Funduszy Europejskich

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitoruje i weryfikuje proces postępowania z nieprawidłowościami przez Instytucje Wdrażające
 • Rozpatruje zgłoszenia i skargi sygnalistów w przedmiocie podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych
 • Analizuje i weryfikuje informacje pokontrolne z kontroli projektów prowadzone przez Instytucje Wdrażające lub inne podmioty krajowe i międzynarodowe upoważnione do kontroli projektów
 • Weryfikuje i analizuje dokumenty planistyczne i sprawozdawcze przekazywane przez Instytucje Wdrażające w obszarze kontroli procedur zawierania umów, oraz kontroli na miejscu realizacji projektu
 • Obsługuje kontrole zewnętrzne prowadzone w Instytucji Pośredniczącej w zakresie właściwości wydziału, w tym przygotowuje dokumenty, koordynuje przygotowanie wyjaśnień dla kontrolerów
 • Opiniuje projekty wytycznych, zaleceń, aktów prawnych, planów, założeń, programów, opracowań studialnych i innych dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych
 • Prowadzi wewnętrzne rejestry kontroli w zakresie kontroli prowadzonych przez organy zewnętrzne, wydanych w ich następstwie zaleceń pokontrolnych i skutków finansowych
 • Uczestniczy w przygotowaniu analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza
  administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
  lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchemInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnIWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze wdrażania funduszy europejskich lub w obszarze kontroli zamówień publicznych albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 w zakresie kontroli i nieprawidłowości
 • znajomość zaleceń i wytycznych dla instytucji zaangażowanych w realizację PO IiŚ 2007-2013 oraz PO IiŚ 2014-2020 w zakresie: procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń, przeciwdziałania i korygowania nieprawidłowości w tym nadużyć finansowych, kwalifikowania wydatków
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • umiejętność obsługi programu MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
  • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
  • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
  • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-06
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym: DFEstsp34/2023

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  27/01/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi