Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw ds. budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Budżetu i Finansów

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje projekt budżetu w dziale 851 – Ochrona zdrowia na zadania finansowane w ramach rezerwy celowej przeznaczonej na zadania w obszarze zdrowia oraz analizuje projekt budżetu oraz realizację planowanych wydatków w tym dziale u dysponentów innych części budżetu państwa w celu zapewnienia finansowania realizacji zadań w ochronie zdrowia.
 • Obsługuje i nadzoruje pod względem finansowym wydatki majątkowe związane z realizacją zadań budowlanych i zakupów inwestycyjnych w dziale 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka oraz w dziale 851 - Ochrona zdrowia w rozdziałach 8111 - Szpitale ogólne i 85112 - Szpitale kliniczne wraz z opiniowaniem umów, uruchamianiem środków i ewidencją wydatków w celu zapewnienia bieżącej realizacji zadań i zachowania zgodności z planem.
 • Koordynuje uruchamianie środków z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania w obszarze zdrowia, w tym opracowuje bądź weryfikuje i potwierdza pod względem finansowym wnioski w tym zakresie, monitoruje stan wykorzystania środków ujętych w tej rezerwie oraz opracowuje okresowe raporty o stanie rezerwy, celem wykorzystania zaplanowanych środków zgodnie z przeznaczeniem i zgłaszanymi potrzebami.
 • Prowadzi ewidencję projektów aktów prawnych, które generują skutki finansowe kwalifikowane do nakładów na ochronę zdrowia wraz z jej okresową aktualizacją, we współpracy z departamentami merytorycznymi lub właściwymi jednostkami.
 • Bierze udział w opracowywaniu informacji dla Min. Finansów i Parlamentu dot. projektu budżetu i sprawozdań z wykonania budżetu, jak również w opracowywaniu okresowych raportów dotyczących stopnia realizacji budżetu, w zakresie prowadzonych zagadnień.
 • Bierze udział w planowaniu i monitorowaniu nakładów na ochronę zdrowia, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotne finansowanych ze środków publicznych.
 • Opiniuje projekty aktów normatywnych pod względem zgodności z przepisami finansowymi oraz skutków finansowych mających wpływ na nakłady na ochronę zdrowia.
 • Opracowuje wyjaśnienia dla organów kontrolnych i przygotowuje dokumenty do kontroli w zakresie wydatków majątkowych.


Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; Departament Budżetu i Finansów zlokalizowany jest w budynku zabytkowym przy ul. Miodowej 15 pokój znajduje się na I piętrze w budynku „C”; winda znajduje się w budynku „B” urząd częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku „B” i „C”; obsługa klientów zewnętrznych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej na stanowisku w zakresie finansów.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość i umiejętność interpretacji ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi, w tym rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • umiejętność analiktycznego myślenia
 • biegła znajomość programu Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-12-16
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Zdrowia, Biuro Administracyjne, ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Budżetui w Departamencie Budżetu i Finansów – 1 etat – poz. 1486”.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  05/12/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi