Opis stanowiska pracy


Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw prowadzenia księgowości w zakresie dochodów urzędu w Biurze Dyrektora Generalnego

02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitoruje stany zadłużenia, weryfikuje terminowość i prawidłowość obliczania corocznych opłat wnoszonych przez Przedsiębiorców z tytułu uzyskania przez nich koncesji oraz kar pieniężnych nakładanych na Przedsiębiorców przez Prezesa URE
 • prowadzi korespondencję z koncesjonariuszami oraz komórkami organizacyjnymi URE w zakresie poboru opłat koncesyjnych i kar pieniężnych, w tym wezwań do zapłaty
 • księguje wyciągi bankowe w zakresie dochodów budżetowych oraz uzgadnia poprawność dokonanych zapisów, przygotowuje przekazanie dochodów do Ministerstwa Finansów z zachowaniem trybu i terminów określonych w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa oraz przygotowuje przelewy dotyczące zwrotów nadpłat i nienależnie wniesionych opłat koncesyjnych i kar w zakresie przydzielonych do obsługi Przedsiębiorców
 • sporządza sprawozdanie budżetowe Rb-27, sporządza sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych oraz inne informacje z zakresu realizacji dochodów budżetowych z zakresu swojego działania
 • dekretuje dowody księgowe w zakresie dochodów budżetowych w sposób określony przepisami oraz dokonuje ich ewidencji w programie księgowym zatwierdzonym do użytkowania w Urzędzie, rozlicza opłaty koncesyjne na formularzach, wprowadza dane z formularzy do programu księgowego, uzupełnia BAZY URE w zakresie kompetencji wydziału
 • uzgadnia ewidencję oraz dokonuje inwentaryzacji sald kont analitycznych, ze szczególnym uwzględnieniem klasyfikacji paragrafowej, wykorzystywanych do rejestracji zdarzeń gospodarczych w zakresie dochodów budżetowych
 • na bieżąco informuje komórki merytoryczne Urzędu o zaleganiu podmiotów we wnoszeniu opłat koncesyjnych oraz kar pieniężnych oraz współpracuje i uzgodnienia z wydziałem ewidencji i windykacji należności w zakresie dotyczącym windykacji należności, w tym niezwłoczne przekazuje informacje o wpłatach podmiotów, w stosunku do których prowadzone są czynności windykacyjne, przekazuje formularze opłat koncesyjnych, przekazuje sprawy do zgłoszenia do masy upadłościowej


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje, w tym o planowanych technikach naboru, można uzyskać drogą elektroniczną składając zapytania na adres mailowy: rekrutacja@ure.gov.pl.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Dobra znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów wykonawczych
 • Bardzo dobra znajomość szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 • Dobra znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Dobra znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
 • Umiejętność obsługi MS Excel
 • Komunikatywność, umiejętność współpracy, umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Program księgowy Xpertis
 • Bankowość elektroniczna NBP
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-10-15
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Regulacji Energetyki
  Biuro Dyrektora Generalnego – Wydział Kadr i Szkoleń
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  05/10/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi