Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych, Biuro Dyrektora Generalnego

00-928 Warszawa Chałubińskiego 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, finansowanych ze środków budżetowych oraz ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich, realizowanych na wniosek komórek organizacyjnych Ministerstwa, poprzez bezpośredni udział w pracach komisji przetargowych w charakterze sekretarza komisji lub członka komisji, w tym: sporządza projekty dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w szczególności: specyfikacji warunków zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu, protokołów postępowań o udzielenie zamówień publicznych, dokumentów wewnętrznych związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych; analizuje wzory/projekty umów oraz opisy przedmiotu zamówienia, pod kątem zgodności z przepisami z zakresu zamówień publicznych; zamieszcza ogłoszenia w publikatorach; prowadzi korespondencję z wykonawcami w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; analizuje i ocenia oferty pod kątem zgodności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; prowadzi obsługę organizacyjną prac komisji;
 • Doradza komórkom organizacyjnym w zakresie przygotowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, finansowanych ze środków budżetowych oraz ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich, w tym: doradza w zakresie prawidłowego opisania przedmiotu zamówienia, oszacowania wartości zamówienia, ustalenia warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, wyboru trybu postępowania; doradza w zakresie przygotowywanych wzorów/projektów umów, jakie będą zawierane z wykonawcami, udzielanych przez Ministerstwo zamówień publicznych; udziela wyjaśnienia w zakresie obowiązujących przepisów z zakresu zamówień publicznych;
 • Weryfikuje przygotowane przez komórki wnioski dotyczące wydatkowania środków publicznych;
 • Koordynuje sprawy udzielania zamówień przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej, w których Ministerstwo uczestniczy, przygotowuje i opiniuje dokumenty związane z postępowaniami prowadzonymi przez COAR oraz doradza w tym zakresie właściwym komórkom Ministerstwa;
 • Gromadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację z prowadzonych postępowań;
 • Opracowuje plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych i jego aktualizację oraz plan zakupów na dany rok (na podstawie planów sporządzonych przez komórki organizacyjne);
 • Prowadzi rejestr zamówień publicznych udzielanych w Ministerstwie oraz sporządza sprawozdanie z udzielonych w danym roku zamówień publicznych, przesyłane do Urzędu Zamówień Publicznych;
 • Przygotowuje odpowiedzi na odwołania oraz bierze udział w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- zagrożenie korupcją


- rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez MS Teams lub inny darmowy komunikator
możliwy do zainstalowania na telefonie)Nie rozpatrujemy ofert, które zostały nadane po terminie.Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.


Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej:
• https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszychWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze zamówień publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość krajowych przepisów z zakresu zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego
 • Podstawowa znajomość przepisów z finansów publicznych, kodeksu cywilnego
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego - np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-01-23
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Infrastruktury
  ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa

  Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy BDG-4/22", należy przesłać lub złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 9:30 – 16:00

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  20/01/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi