Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/01/2022.

Opis stanowiska pracy


Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Departamencie Handlu i Usług

00-925 Warszawa al. Niepodległości 208

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitoruje zmiany prawne i organizacyjne w zakresie działalności podmiotów, których funkcjonowanie związane jest z prowadzeniem usług komunalnych i mieszkaniowych oraz poszukuje rozwiązań w celu bieżącego dostosowywania badań statystycznych do nowych warunków,
 • Współpracuje przy analizach metodologii badań statystycznych w obszarze gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w celu zapewnienia realizacji zapisów ujętych w programie badań statystycznych,
 • Współuczestniczy w pracach polegających na poszukiwaniu nowych źródeł danych i dokonuje oceny pod kątem ich spójności w celu możliwości ich wykorzystania w obszarze badań gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
 • Uczestniczy w pracach związanych z kompilacją danych z zakresu budynków i mieszkań pochodzących z różnych źródeł informacji w celu zapewnienia możliwości prezentacji wiarygodnych zestawów informacji wynikowych,
 • Współpracuje z urzędami statystycznymi, użytkownikami danych oraz respondentami w zakresie konsultacji metodologicznej i pomocy merytorycznej w ramach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w celu usprawnienia procesu udostępniania informacji użytkownikom zewnętrznym,
 • Współpracuje przy opracowaniu informacji do roczników, publikacji branżowych, organizacji międzynarodowych (Eurostat, OECD), jak i dla innych odbiorców, w tym akceptuje zasilające Bank Danych Regionalnych (bazę) wskaźniki i wielkości w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych,
 • Współuczestniczy w opracowaniu założeń do systemów informatycznych w zakresie gromadzenia, przetwarzania oraz analizowania danych w celu uzyskania poprawności wyników badania.


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).

 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres rekrutacja@stat.gov.pl podając w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 194/HU/2021.


Wynagrodzenie brutto 2 336 zł + dodatek stażowy.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B1)
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość zaganień zarządzania i administrowania zasobami mieszkaniowymi
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Posługiwanie się narzędziami informatycznymi do prowadzenia badań statystycznych (np. SPSS, SAS)
 • Znajomość zagadnień związanych z prezentacją wyników badań


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym (B1) lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym (B1)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi do prowadzenia badań statystycznych (np. SPSS, SAS)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-12-14
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  W związku z trudną sytuacją związaną z epidemią, dokumenty można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacja@stat.gov.pl.

  z dopiskiem: oferta nr 194/HU/2021

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  29/11/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry