Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/01/2022.

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Biurze Kontroli Jakości Handlowej

00-930 Warszawa Ul. Wspólna 30

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizuje zadania związane z kontrolą jakości handlowej piwa, wyrobów winiarskich i napojów spirytusowych
 • prowadzi sprawy dotyczące certyfikacji chmielu i produktów chmielowych, w zakresie nadzoru nad WIJHARS i ośrodkami certyfikującymi
 • opracowuje Programy kontroli, Informacje zbiorcze o wynikach kontroli oraz instrukcje dla WIJHARS, dotyczące piwa, wyrobów winiarskich i napojów spirytusowych
 • przygotowuje propozycje tematów kontroli do Rocznego ramowego planu kontroli, przygotowuje Wytyczne kwartalne do planów kontroli w zakresie ww. branż.
 • przygotowuje projekty opinii Głównego Inspektora JHARS odnośnie piwa, wyrobów winiarskich i napojów spirytusowych ubiegających się o przyznanie znaku "Poznaj Dobrą Żwyność"
 • prowadzi sprawy bieżące w ww. branżach, w tym opiniuje projekty aktów prawnych w zakresie prowadzonych spraw
 • przygotowuje pod względem merytorycznym szkolenia w zakresie jakości handlowej ww. grup artykułów rolno-spożywczych
 • wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonego w zakresie kompetencji Biura


Warunki pracy


 • Praca w biurze w siedzibie GIJHARS.

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.

 • GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet). Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami. Uwaga - od 1 grudnia następuje zmiana siedziby GIJHARS na: Al. Jerozolimskie 98, Warszawa

 • Warunki pracy: praca biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi.

 • Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • CV, list motywacyjny i oświadczenia muszą być podpisane i opatrzone datą. 

 • Kandydaci mogą składać dokumenty w następujący sposób: w formie papierowej, osobiście lub pocztą pod adresem wskazanym w ogłoszeniu; w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres: sekretariat@ijhars.gov.pl

 • W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem ePUAP wiadomość musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym zweryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub zaufanym profilem. Załączniki w wiadomości wymagające własnoręcznego podpisu muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym zweryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe technologia żywności i pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze branż produkcji spożywczej, ze szczególnym uwzględnieniem rynku piwa, wyrobów winiarskich i napojów spirytusowych oraz chmielu i produktów chmielowych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość krajowych i wspólnotowych przepisów dotyczących rynku piwa, wyrobów winiarskich i napojów spirytusowych oraz chmielu i produktów chmielowych
 • znajomość przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • umiejętność analizy i interpretacji przepisów
 • umiejętność komunikacji werbalnej i pisemnej
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • radzenie sobie w sytuacjach stresowych i pracą pod dużą presją czasu
 • kreatywność i przejawianie inicjatywy
 • obsługa programów komputerowych w zakresie MS Office
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z prawodawstwem UE
 • znajomość funkcjonowania polskiej administracji publicznej
 • znajomość systemu urzędowej kontroli żywności w Polsce


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-12-03
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  19/11/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry