Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/06/2021.

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw kadr w Zespole do spraw Kadr, Biuro Dyrektora Generalnego

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizuje zadania związane ze stosunkiem pracy osób zatrudnionych w przydzielonych do obsługi komórkach organizacyjnych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w tym w szczególności: przygotowuje dokumentację związaną z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, zakłada i prowadzi teczki akt osobowych. Podczas realizacji zadania obsługuje elektroniczną bazę danych - program QNT oraz program komputerowy Płatnik w zakresie zgłaszania pracowników do ubezpieczeń społecznych.
 • realizuje zadania związane ze sporządzaniem obowiązującej sprawozdawczości dotyczącej zatrudnienia, w tym w szczególności dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie właściwości Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 • koordynuje realizację projektów pomocy technicznej związanych z Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna (POPT) w zakresie przygotowania wykazu stanowisk kwalifikowalnych, przygotowania i weryfikacji miesięcznych kart czasu pracy pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz zestawień zbiorczych
 • aktualizuje stan i strukturę zatrudnienia w bazie danych w zakresie spraw kadrowych w przydzielonych do obsługi komórkach organizacyjnych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, sporządza raporty i zestawienia w zakresie stanu i ruchu kadrowego na potrzeby Kierownictwa lub organów kontrolujących
 • świadczy obsługę formalną PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) w zakresie spraw kadrowych pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • udziela pracownikom Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i kandydatom do pracy informacji w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy w celu zapewnienia prawidłowego stosowania prawa pracy w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • realizuje zadania związane z wartościowaniem opisów stanowisk pracy
 • realizuje zadania komórki w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, w tym proces planowania działalności, monitorowania ryzyka, sprawozdawczości, samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, a także zadania związane z procedurą antymobbingową i etyki w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań związana z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, zagrożeniem korupcją.


Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracyInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • W przypadku aplikowania w formie papierowej oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.gdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

 • Złożenie oświadczeń w formie elektronicznej obliguje do dostarczenia własnoręcznie podpisanych kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów niezbędnych na kolejny etap naboru.

 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do urzędu (pokój 472).

 • Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok i 3 miesiące doświadczenia zawodowego
w obszarze kadr w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość przepisów: Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw
 • dobra znajomość przepisów: o ochronie danych osobowych, dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • orientacja na osiąganie celów
 • dokładność
 • umiejętność obsługi programów: Płatnik, MS Excel, MS Word, Lex, poczty elektronicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • kursy z zakresu obsługi kadr lub prawa pracy
 • znajomość zasad funkcjonowania i struktury organizacyjnej GDOŚ oraz jednostek podległych
 • znajomość ustawy o związkach zawodowych
 • umiejętność obsługi programu QNT – moduł Kadry
 • umiejętność obsługi programu EZD
 • znajomość zagadnień z zakresu ZZL
 • znajomość MS Excel na poziomie zaawansowanym.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia - dostarczenie na kolejny etap naboru
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy - dostarczenie na kolejny etap naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia - możliwość dostarczenia na kolejny etap naboru
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy - możliwość dostarczenia na kolejny etap naboru
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia - możliwość dostarczenia na kolejny etap naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-05-26
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Zachęcamy do aplikowania on-line.
  Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:
  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  z dopiskiem:
  "starszy specjalista GDOŚ/BDG/4/2021" (78151)
  Oświadczenia w wersji papierowej prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.gdos.gov.pl/wzory-oswiadczen
  Link do aplikowania online:
  https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=73a94c4d5a894f8fb7a552bd041a90ec

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/05/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry