Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/05/2021.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Wydziale Ewaluacji w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi analizy na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/ polityk; analizy na potrzeby usprawnienia funkcjonowania systemu wdrażania, m.in. analizuje zgromadzone dane, przygotowuje raporty i rekomendacje, przygotowuje zestawienie i wizualizacje danych, zamawia ekspertyzy
 • Planuje i przygotowuje badania (np. m.in.: ewaluacyjnego, społecznego, etc.), m.in. opracowuje koncepcję badania, przygotowuje Szczegółowy Opis Zadania, prowadzi konsultacje
 • Realizuje badania (realizowanego wewnętrznie lub zewnętrznie), m.in. współpracuje z wykonawcą badania, weryfikuje raporty, gromadzi niezbędne dane, przygotowuje metodologię badani
 • Wykorzystuje wyniki badań (np.: ewaluacyjnych), przygotowuje tabelę wdrażania rekomendacji z badania, konsultuje ze stronami zainteresowanymi wnioski i rekomendacje
 • Prowadzi międzynarodową współpracę dwustronną i wielostronną Ministerstwa, m.in. współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, ekspertami i organizacjami, opiniuje i uzgadnia dokumenty i stanowiska
 • Przygotowuje materiały informacyjne, notatki, wkłady, pisma, zestawienia, tezy, konsultuje i przygotowuje treść merytoryczną


Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy ekranie monitora komputerowego powyżej 4 godzin dziennie

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciamiInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.


Dodatkowe informacje nt. zadań można uzyskać dzwoniąc pod nr tel.: 22 273 79 76, zaś w zakresie przebiegu procesu rekrutacyjnego pod nr tel.: 22 273 73 19Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze realizacji/wdrażaniaprojektów unijnychlub w obszarze realizacji projektów ewaluacyjnych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość zagadnień związanych z funduszami strukturalnymi
 • znajomość zagadnień związanych z monitorowaniem i ewaluacją projektów/programów
 • znajomość problematyki zamówień publicznych
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, umiejętności analityczne w tym umiejętność sporządzania analiz i prognoz
 • umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel, PowerPoint
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
  • Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
  • Najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci przekazują/uzupełniają u rekrutera wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac
  • Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-05-06
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Prosimy o przysyłanie aplikacji online. To szybszy, prostszy i
  tańszy sposób komunikacji z nami.

  Dopuszczamy również tradycyjną/papierową formę składania aplikacji.
  Dokumenty można wówczas przynieść lub wysłać na adres:

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikacji: 36 DZF
  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/04/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry