Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/04/2021.

Opis stanowiska pracy


Główny Urząd Miar w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w Wydziale Koordynacji Projektów w Biurze Zarządzania Finansami


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wyszukuje, gromadzi i analizuje informacje o możliwościach oraz zasadach pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych dla Urzędu; przekazuje informacje o wybranych konkursach wszystkim kierownikom w GUM, w tym jednostkom zamiejscowym Urzędu
 • bierze udział w realizacji zadań związanych z wdrażaniem metodyki zarządzania projektami i portfelem projektów w GUM
 • weryfikuje dokumenty niezbędne do realizacji i rozliczania projektów, w tym ocenia kwalifikowalność wydatków w projektach
 • współpracuje z zespołami wewnętrznymi odpowiedzialnymi za realizację projektów oraz dba o właściwy przepływ komunikacji wewnętrznej dot. projektów
 • bierze udział w przygotowywaniu wniosków o płatność zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz harmonogramem
 • przygotowuje i prowadzi dokumentację projektu, w tym rozwija i zarządza repozytorium projektu oraz przygotowuje dokumentację do kontroli projektów
 • przygotowuje analizy, raporty, sprawozdania i prezentacje
 • dba o porządek w dokumentacji związanej z projektem, archiwizuje dokumenty złożone do Instytucji Finansującej


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w GUM, które są dostępne na stronie BIP GUM, w zakładce "Praca w GUM" pod adresem:


https://bip.gum.gov.pl/bip/klient-w-urzedzie/praca-w-gum/wzory-dokumentow/1291,Wzory-dokumentow.htmlWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenia zawodowego w sektorze publicznym, w tym 1 rok w pracy związanej z realizacją projektów

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość metodyk zarządzania projektami
 • umiejętność opracowywania dokumentacji dotyczącej przygotowania i realizacji projektów
 • wiedza o perspektywie UE na lata 2014-2020 (w szczególności tzw. Ustawy wdrożeniowej i wydanych na jej podstawie wytycznych)
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość zasad rozliczania projektów UE
 • komunikatywność
 • umiejętności: współpracy, analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, pracy pod presją czasu, zorientowanie na osiąganie celów
 • umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • certyfikat PRINCE2 Foundation
 • znajomość metodyki PRINCE2
 • znajomość metodyki P3O
 • umiejętność pracy w systemie LSI oraz SL
 • umiejętność obsługi MS Project


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • Kopia certyfikatu PRINCE2 Foundation

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-12
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Miar
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Elektoralna 2
  00-139 Warszawa

  Dokumenty można składać przez ePUAP lub na adres rekrutacja@gum.gov.pl lub w kancelarii GUM w godz. 8.00-16.00.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  08/03/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry