Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/02/2021.

Opis stanowiska pracy


Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Wydziale Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej w Departamencie Rolnictwa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy w przygotowaniu metodyki pozyskiwania danych dotyczących plonów i zbiorów ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych oraz w reorganizacji sieci rzeczoznawców terenowych. Prowadzi bieżące oceny stanu upraw rolnych i ogrodniczych w oparciu o szacunki rzeczoznawców terenowych w celu oceny bieżącej sytuacji w rolnictwie. Bierze udział w realizacji prac Departamentu związanych z wykorzystaniem teledetekcji satelitarnej w celu określenia powierzchni upraw, kondycji roślin i ocenie plonów i zbiorów.
 • Współpracuje przy opracowaniu metodyki produkcji zwierzęcej, analizie danych dotyczących pogłowia zwierząt gospodarskich, opracowuje cząstkowe szacunki fizycznych rozmiarów produkcji zwierzęcej dla poszczególnych produktów w celu przygotowania szacunków zbiorczych i udostępnienia danych odbiorcom krajowym i zagranicznym.
 • Uczestniczy w przygotowaniu naboru rzeczoznawców centralnych, organizuje, przygotowuje rozliczenia, materiały i współuczestniczy w konsultacjach i spotkaniach z rzeczoznawcami w celu wypracowania ostatecznych danych o wielkości produkcji upraw rolnych i ogrodniczych. Współuczestniczy w pozyskaniu, opracowywaniu i gromadzeniu danych dotyczących przebiegu warunków agrometeorologicznych (opady, temperatury, usłonecznienie itp.), a także map stanu rozwoju roślin w celu oceny przebiegu wegetacji upraw rolnych.
 • Uczestniczy w przygotowaniu danych do krajowych i międzynarodowych baz danych w celu udostępnienia informacji o użytkowaniu gruntów, powierzchni, plonach, zbiorach upraw rolnych i produkcji zwierzęcej. Prowadzi metryki statystycznych upraw rolnych dla potrzeb Departamentu z zakresu produkcji upraw rolnych w celu usystematyzowanego gromadzenia danych wieloletnich dla poszczególnych upraw.
 • Współuczestniczy w badaniu zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych, w celu przygotowania założeń do badania i opracowania danych z zakresu użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów i pogłowia zwierząt gospodarskich.


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
  Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/

 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).

 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres rekrutacja@stat.gov.pl podając w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 28/DR/2021.
   


Wynagrodzenie brutto: 4 267 zł + dodatek stażowy.


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2,
 • znajomość zagadnień z zakresu produkcji rolniczej oraz umiejętność oceny faktów i informacji statystycznych w celu prowadzenia analiz,
 • wiedza o badaniach statystycznych w obszarze rolnictwa – metodologia, zakres przedmiotowy i podmiotowy,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja pisemna,
 • komunikacja interpersonalna,
 • współpraca,
 • myślenie analityczne,
 • kreatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy związanej z prowadzeniem badań statystycznych,
 • znajomość języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym – A2.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego rolniczego lub pokrewnego lub ekonomicznego,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia w pracy związanej z prowadzeniem badań statystycznych,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym – A2 lub oświadczenie o znajomości języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym – A2.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-10
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  W związku z trudną sytuacją związaną z epidemią, dokumenty można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacja@stat.gov.pl
  z dopiskiem : oferta nr 28/DR/2021

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  24/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry