Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/04/2021.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Wydziale Krajowych i Międzynarodowych Przewozów Drogowych w Departamencie Transportu Drogowego


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy w pracach komitetów i grup roboczych do spraw transportu drogowego Rady UE, Komisji Europejskiej oraz stosownie do potrzeb, innych organizacji międzynarodowych w zakresie transportu drogowego
 • Przygotowuje projekty stanowisk Departamentu do projektów aktów prawnych opracowywanych w ramach Unii Europejskiej, opiniuje projekty aktów prawnych przekazywanych w ramach uzgodnień międzyresortowych dotyczących zasad wykonywania transportu drogowego oraz opiniuje inne dokumenty zewnętrzne
 • Przygotowuje projekty opinii oraz stanowisk w bieżących sprawach dotyczących funkcjonowania międzynarodowego transportu drogowego na potrzeby resortu
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na pytania dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem transportu drogowego, w tym na wystąpienia i zapytania poselskie i senatorskie RP oraz europarlamentarzystów
 • Prowadzi sprawy związane z bieżącą współpracą z organizacjami przewoźników drogowych w zakresie spraw wynikających z udziału Departamentu w pracach instytucji UE
 • Przygotowuje materiały i informacje dla Kierownictwa Ministerstwa oraz na posiedzenia Rady Ministrów i jej komitetów
 • Współpracuje z Departamentem Prawnym w zakresie dotyczącym obsługi systemu Solvit przy rozpatrywaniu wniosków kierowanych do systemu w sprawach międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy oraz międzynarodowych przewozów na potrzeby własne


Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


• UMOWA NA ZASTĘPSTWOInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez Skype lub inny darmowy komunikator możliwy do zainstalowania na telefonie)


Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów/kandydatki, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.


Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej:


• https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych


Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenia związanego ze współpracą międzynarodową

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustawy o transporcie drogowym
 • Znajomość funkcjonowania rynku międzynarodowych przewozów drogowych
 • Wiedza na temat postanowień umów międzynarodowych i międzynarodowych aktów prawnych regulujących transport drogowy
 • Znajomość procesu legislacyjnego
 • Znajomość zasad funkcjonowania polskiej administracji
 • Znajomość przepisów postępowania administracyjnego
 • Wiedza na temat procesu tworzenia aktów prawa w UE
 • Znajomość procesu decyzyjnego i struktur UE
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-04
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Infrastruktury
  ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa

  Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DTD-21/21”, należy przesłać lub złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 9:30 – 16:00

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  04/03/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry