Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/04/2021.

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz higieny komunalnej w Wydziale do spraw Nadzoru Sanitarnego, Departament Higieny Środowiska


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rozpatruje sprawy dotyczące strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, planowania i zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji inwestycji, działań podejmowanych w i na rzecz środowiska, procesu inwestycyjnego w budownictwie, bezpieczeństwa zdrowotnego w obiektach użyteczności publicznej
 • Uczestniczy w pracach legislacyjnych i merytorycznych zespołów wewnątrz i zewnątrz-resortowych, współpracuje ze środowiskami naukowo-badawczymi, opiniuje projekty aktów prawnych i inne dokumenty, w celu określenia w przepisach prawa wymagań higienicznych i zdrowotnych w obszarach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz bezpieczeństwa zdrowotnego w obiektach użyteczności publicznej
 • Rozpatruje spraw administracyjne, administracyjno-sądowe, skargi, wnioski, petycje i inne wystąpienia, w celu przygotowania stosownych projektów decyzji, postanowień, zawiadomień o sposobie rozpatrzenia sprawy, stanowisk i innej niezbędnej korespondencji, w szczególności dotyczących odstępstw od warunków technicznych określonych w przepisach Prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, działalności leczniczej
 • Opracowuje procedury, wytyczne, dokumenty strategiczne, informacje na stronę internetową, w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego i higieny komunalnej, w celu oceny i udostępnienia informacji o stanie sanitarnym kraju oraz kreowania polityki nadzoru sanitarnego
 • Przygotowuje wyjaśnienia w zakresie aktów prawnych pozostających w kompetencji Wydziału
 • Uczestniczy w kontrolach jednostek podległych i nadzorowanych realizujących zadania w obszarach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz bezpieczeństwa zdrowotnego w obiektach użyteczności publicznej


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Stres związany z pracą pod presją czasu oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego lub samochodów służbowych. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze lub administracyjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność formułowania stanowisk na piśmie
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Dobra organizacja pracy
 • Inicjatywa w działaniu
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów prawa w zakresie: gospodarki odpadami, zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, działalności leczniczej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Komunikatywność
 • Dyspozycyjność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu, przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-04
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  18/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry