Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/04/2021.

Opis stanowiska pracy


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw rozliczeń finansowych w projektach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w Zespole ds. Rozliczania Projektów UE Departamentu Architektury Informacyjnej Państwa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikuje i przygotowuje zintegrowane wnioski o płatność, w celu rozliczenia wydatków poniesionych w ramach projektów „Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)” oraz „Zintegrowana Platforma Analityczna”
 • współpracuje z partnerami projektów „Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)” oraz „Zintegrowana Platforma Analityczna”
 • opiniuje kwalifikowalność wydatków oraz monitoruje prawidłowość klasyfikacji poniesionych wydatków w ramach projektów „Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)” oraz „Zintegrowana Platforma Analityczna”
 • przygotowuje wkład do raportów w części finansowej w ramach projektów „Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)” oraz „Zintegrowana Platforma Analityczna”
 • współpracuje z Instytucją Wdrażającą oraz Instytucją Zarządzającą projektów „Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)” oraz „Zintegrowana Platforma Analityczna”
 • przygotowuje, we współpracy z kierownikami projektów, harmonogramy rzeczowo finansowe, harmonogramy płatności oraz zestawienia zaangażowania personelu projektowego
 • obsługuje kontrolę finansową projektów, prowadzonych przez uprawnione instytucje, w tym przygotowuje wkład odpowiedzi na informacje pokontrolne w ramach projektów „Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)” oraz „Zintegrowana Platforma Analityczna”
 • wspiera przygotowanie materiałów planistycznych w zakresie budżetu „Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)” oraz „Zintegrowana Platforma Analityczna”


Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.


W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej.


W przypadku składania ofert w formie papierowej weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (DOKUMENTY NIEZBĘDNE)”.


Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są tutaj:


https://www.gov.pl/attachment/e9916e12-79c1-4d59-91b8-2ea8fdce7425


Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne tutaj:


https://www.gov.pl/web/premier/oferty-pracy-w-kprm 


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.


Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione e-mailem o ich terminie (w przypadku nieposiadania e-maila telefonicznie).


Przewidujemy możliwość przeprowadzenia naboru częściowo zdalnie.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w realizacji zadań związanych z planowaniem finansowym lub rozliczaniem projektów

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość zasad finansowego rozliczania projektów finansowanych ze środków unijnych
 • Znajomość zagadnień z zakresu funduszy strukturalnych
 • Znajomość Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
 • Komunikacja
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Myślenie analityczne
 • Współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie ekonomiczne
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • Przeszkolenie w zakresie zarządzania projektami


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających rodzaj i długość wymaganego niezbędnego doświadczenia zawodowego (np. w celu potwierdzenia długości doświadczenia: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających rodzaj i długość wymaganego dodatkowego doświadczenia zawodowego (np. w celu potwierdzenia długości doświadczenia: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-04
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
  Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 W-wa
  z dopiskiem: "starszy specjalista/DAIP/17",
  Dokumenty można składać przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl.
  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry