Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/04/2021.

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw zezwoleń zagranicznych Wydział Zezwoleń Zagranicznych, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych w zakresie przewidzianym w ustawie o transporcie drogowym i aktach wykonawczych;
 • Przygotowywanie raportów, materiałów oraz danych statystycznych na potrzeby Ministerstwa Infrastruktury oraz prac komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych pomiędzy przewoźnikami drogowymi;
 • Weryfikacja zwracanych przez przedsiębiorców i stowarzyszenia zezwoleń zagranicznych pod kątem prawidłowości wykorzystania;
 • Analiza sposobu oraz prawidłowości wykorzystania kontyngentów zezwoleń zagranicznych przez przedsiębiorców krajowych;
 • Prowadzenie gospodarki magazynowej druków ścisłego zarachowania, będących na stanie magazynu Biura Prowadzenie, w tym analiza i kontrolowanie stanów magazynowych;
 • Współpraca z komisją inwentaryzacyjną w zakresie prowadzonej ewidencji druków ścisłego zarachowania;
 • Archiwizacja dokumentacji wytworzonej przez WZZ, w szczególności wytworzonej przez komisję społeczną.


Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@gitd.gov.pl. W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną oświadczenia wymagane w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.


Oferty przesłane po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie są rozpatrywane. Weryfikacja wymagań formalnych odbywa się na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Oferta jest uznana za kompletną, jeśli zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych pod adresem https://bip.gitd.gov.pl/praca/dokumenty-do-pobrania/.


 


Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.


 


Szczegółowe informacje dotyczące zasad organizacji naboru znajdują się na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera: https://gitd.gov.pl/kariera/


 


Zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu do składania dokumentów.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość: ustawy o transporcie drogowym, znajomość struktury organizacyjnej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
 • Kompetencje: dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, samodzielność, komunikatywność, organizacja pracy własnej, sumienność, kreatywność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych;
 • Szkolenie w zakresie kierowania projektami.
 • Znajomość przepisów związanych z wykonywaniem międzynarodowego transportu drogowego rzeczy.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie szkolenia kierowania projektami.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-01
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa

  Z dopiskiem na kopercie i w CV: BDG.WKR.SR.110.15.2021

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry