Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 03/03/2021.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw analiz rynku pracy w Departamencie Analiz Gospodarczych


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi analizy społeczno-gospodarcze na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/polityk oraz wsparcia procesów decyzyjnych Ministerstwa, m.in. w zakresie rynku pracy, w szczególności w obszarze zatrudnienia (wielkości i struktury popytu i podaży na rynku pracy), wysokości i struktury wynagrodzeń oraz kosztów pracy, z uwzględnieniem charakterystyk społeczno-ekonomicznych ludności oraz struktury zawodów, w tym: identyfikuje problemy, zagrożenia, uwarunkowania, etc.; gromadzi dane/ zamawia ekspertyzy; aktualizuje dane; zestawia, wizualizuje dane (np.: tabele, wykresy, mapy, kartogramy, etc.); analizuje zgromadzone dane, wnioskuje; formułuje raporty/ rekomendacje/ informacje; konsultuje raporty/ rekomendacje
 • przygotowuje materiały informacyjne, publikacje i materiały promocyjne, w szczególności w zakresie współpracy w procesie zarządzania politykami gospodarczo-społecznymi w UE i OECD, w tym: przygotowuje zakres merytoryczny/ treść merytoryczną; przygotowuje tezy, prezentacje, artykuły, notatki etc.
 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego z zakresu polityki społeczno-gospodarczej, w szczególności pod względem ich wpływu na rynek pracy, w tym: opiniuje projekty aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych lub ich części oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem
 • realizuje badania (realizowane wewnętrznie lub zewnętrznie), w tym: zapewnia/ gromadzi dane niezbędne do realizacji badania; prowadzi bieżącą współpracę z wykonawcą badania; weryfikuje raport końcowy z badania
 • prowadzi międzynarodową współpracę dwustronną i wielostronną Ministerstwa, w tym: współpracuje z ekspertami krajowymi i zagranicznymi; bierze udział w spotkaniach i posiedzeniach (np. grup, komitetów, sekretariatów, etc.); dokonuje wymiany informacji (m.in.: z państwami członkowskimi UE/ EOG, instytucjami UE, innymi instytucjami międzynarodowymi)
 • prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich, w tym: prowadzi konsultacje; gromadzi materiały; przygotowuje odpowiedzi


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skanerInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

 • Oświadczenia złóż zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/pracuj-z-nami

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.

 • Złóż dokumenty w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 • Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.

 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prześlij kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu.

 • W swoim cv podaj numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej. Jeśli Twoja aplikacja spełni wymagania formalne, o kolejnym etapie naboru powiadomimy Cię telefonicznie lub mailowo.

 • Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzamy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

 • Kontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne.

 • Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani z przyczyn formalnych oraz którym nie zaproponujemy zatrudnienia w danym naborze, zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
na stanowisku związanym z wykonywaniem analiz społeczno-gospodarczych (jakościowych i/lub ilościowych)

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • znajomość zagadnień z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego
 • znajomość bieżących wyzwań rynku pracy w Polsce
 • znajomość arkusza kalkulacyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-01-18
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DAG_116

  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15
  (dokumenty można przynieść lub wysłać)

  Aplikacje można również składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@mr.gov.pl
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DAG_116

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/01/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry