Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/01/2021.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw audytu w Wydziale Audytu I, Departament Audytu Środków Publicznych (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej)


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje założenia, plany, strategie i programy audytu rocznych rachunków agencji płatniczych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wykonuje czynności w ramach audytu rocznych rachunków agencji płatniczych z EFRG oraz EFRROW w odniesieniu do rachunków oraz systemów zarządzania i kontroli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wykonuje/koordynuje audyty operacji w ramach certyfikacji rocznych rachunków agencji płatniczej z EFRG oraz EFRROW w odniesieniu do rachunków oraz systemów zarządzania i kontroli ARiMR. Sporządza analizy ryzyka i programy audytu.
 • Przygotowuje założenia, plany, strategie i programy oraz wykonuje/koordynuje audyty regionalnego programu operacyjnego dla województwa mazowieckiego i opolskiego w perspektywie 2014-2020, w szczególności: audytów desygnacyjnych, corocznych audytów systemów zarządzania i kontroli, corocznych audytów operacji, corocznych audytów zestawień wydatków.
 • Opracowuje, pozostających we właściwości wydziału, projekty opinii oraz sprawozdań.
 • Bierze udział i obsługuje misje audytowe Komisji Europejskiej (KE), Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) oraz innych instytucji EU.
 • Koordynuje oraz przeprowadza nieplanowane audyty w zakresie wykorzystania środków funduszów i programów, będących w kompetencji wydziału.
 • Opracowuje wystąpienia do jednostek podlegających badaniom.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen


Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalneWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze audytu lub kontroli

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość jednego z podstawowych języków roboczych KE (angielski lub niemiecki lub francuski) na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu w zakresie realizowanych zadań oraz komunikowanie się z KE
 • Wiedza z zakresu przepisów prawa unijnego i krajowego dotyczących funduszy strukturalnych
 • Wiedza z zakresu przepisów prawa unijnego i krajowego dotyczących funduszy EFRG i EFRROW
 • Wiedza z zakresu międzynarodowych standardów audytu oraz metod i technik audytu
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, prawa zamówień publicznych, finansów publicznych, rachunkowości
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia, konstruowania wniosków oraz argumentowania
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia: audytora wewnętrznego / Certified Internal Auditor (CIA) / Certified Government Auditing Professional (CGAP)
 • Przeszkolenie z zakresu: audytor wewnętrzny / Certified Internal Auditor (CIA) / Certified Government Auditing Professional (CGAP)
 • Umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem audytorskim (np. ACL)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres i obszar doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. (Dz.U. poz. 423) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186) złożone według wzoru określonego w ustawie (załącznik nr 1a lub załącznik nr 2a) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres i obszar doświadczenia zawodowego)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkoleń

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-12-10
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2020/201/DAS

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/12/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry