Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 30/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Zespole ds. Sieci Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego Biura Łączności i Informatyki

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozdzielanie zadań oraz monitorowanie i nadzór nad terminowością realizacji zgłoszeń w zespole Służby Dyżurnej w ramach: monitorowania stanu sieci WAN (Wide Area Network) /MAN (Metropolitan Area Network) na terenie aglomeracji m. stołecznego Warszawy,
 • wstępne diagnozowanie nieprawidłowo działającej sieci i określanie przyczyn awarii, rozwiązywanie problemów związanych z realizacją transmisji danych w sieci WAN/MAN zgłaszanych przez użytkowników Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112), przez usuwanie przyczyn lub eskalację,
 • współpraca oraz udzielanie wsparcia i konsultacji technicznych administratorom jednostek terenowych Policji zlokalizowanym na terenie całego kraju i służbom technicznym innych służb,
 • współpraca z zespołami wsparcia ds. sieci, usług sieciowych, usług głosowych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego w ramach zgłoszeń dotyczących naruszania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • przyjmowanie i prowadzenie ewidencji zgłoszeń o awariach i planowanych pracach serwisowych w aplikacji typu Help Desk zgodnie z ITIL,
 • organizowanie procesów utrzymaniowych i wdrażanie narzędzi HelpDesk na potrzeby Służby Dyżurnej,
 • współpraca ze specjalistami z dziedziny TI - pracownikami firm zewnętrznych w ramach realizacji zawartych umów,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych powoływanych w związku z realizowanymi projektami dot. zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby krytycznych systemów oraz współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi KGP w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci przesyłają komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz z dopiskiem określonym w treści ogłoszenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Decyduje data stempla pocztowego bądź data osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 1,9162 kwoty bazowej

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 60 135-66.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym i/lub telekomunikacyjnym i/lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z w/w kierunków,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 3 lat doświadczenia w zakresie administrowania produkcyjnymi sieciami TCP/IP,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej sieci i systemów teleinformatycznych,
 • znajomość rozwiązań oraz technologii w obszarze infrastruktury sieciowej i serwerowej z zaawansowanym routingiem,
 • doświadczenie w administrowaniu urządzeniami sieciowymi,
 • kreatywność,
 • samodzielność,
 • inicjatywa i dynamika w działaniu,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • umiejętności organizacyjne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • szkolenia specjalistyczne z zakresu administrowania urządzeniami sieciowymi: • wiedza i umiejętności na poziomie certyfikatu CCNA i CCNA Voice, • wiedza i umiejętności wdrażania rozwiązań routingu przedstawionych na kursach ICND1 i ICND2,
 • posiadanie praktycznych umiejętności konfiguracji rozwiązań sieciowych Cisco,
 • znajomość prawa zamówień publicznych,
 • znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie systemów informatycznych Policji,
 • zarządzanie ryzykiem w projektach,
 • umiejętność projektowania,
 • umiejętność oceniania,
 • umiejętność opiniowania,
 • umiejętność graficznego modelowania /opisywania systemów i wymagań,
 • zarządzanie jakością usług oraz projektowania, eksploatacji i dostarczania usług i zarządzania aplikacjami,
 • prawo jazdy kat. B.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia,
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B (dokument do okazania podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-13
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Główna Policji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  Wydział Organizacji Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „starszy specjalista/BŁiI-(Le/ZS/SS/1)/BKGP 12/20”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/08/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry