Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 29/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Departamencie Technologii Budowy Dróg, w Wydziale Gruntów, Geologii i Geotechniki, Zespół ds. Gruntów i Geotechniki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
Wronia 53, 00-874 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestnictwo w sprawach związanych z oceną i rozwojem technologii robót ziemnych oraz specjalistycznych robót geotechnicznych, w szczególności poprzez udział w pracach związanych z aktualizacją istniejących i opracowaniem nowych wzorcowych WWiORB, opiniowaniem dokumentacji, wytycznych, specyfikacji i innych dokumentów (w tym wzorcowych dokumentów funkcjonujących w GDDKiA) oraz normalizacją wymagań technicznych stosowanych przy budowie dróg,
 • Uczestniczy w ocenie stosowanych przez Oddziały funkcjonujących oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez kontrolę stosowania wzorcowych WWiORB i zasad dokonywania zmian we wzorcowych WWiORB oraz prowadzenie prac związanych z oceną przydatności nowych materiałów, wyrobów budowlanych i metod prowadzenia robót, a także gromadzenie danych dotyczących zasobów i dostępności produkowanych materiałów pod kątem synchronizacji ze stosowanymi technologiami i praktykami wykonawców robót drogowych,
 • Uczestnictwo w tworzeniu i opiniowaniu wytycznych oraz instrukcji, udział w opiniowaniu przepisów techniczno-budowlanych, norm PN-EN i innych dokumentów (w tym wzorcowych dokumentów funkcjonujących w GDDKiA) dotyczących technologii robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych,
 • Współpraca z Oddziałami GDDKiA oraz komórkami organizacyjnymi Centrali GDDKiA w zakresie poprawy jakości robót drogowych,
 • Uczestnictwo w kreowaniu jednolitej polityki zapewnienia jakości w Laboratoriach GDDKiA.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 budynek wyposażony w windy,
 praca przy użyciu urządzeń: komputera, drukarki, faksu, kserokopiarki, niszczarki
 oświetlenie naturalne i sztuczne,
 większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
 praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Pracownikom oferujemy:
 stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 trzynaste wynagrodzenie,
 ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja o metodach naboru:
-analiza formalna dokumentów,
- możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy,
- rozmowa rekrutacyjna

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres centrala.rekrutacja@gddkia.gov.pl podając
w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 22 375 86 18Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze budownictwa

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wiedza specjalistyczna z zakresu technologii robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych stosowanych przy budowie i remontach dróg;
 • wiedza specjalistyczna z zakresu procedur badawczych materiałów do budowy dróg oraz umiejętności analizy i interpretacji wyników badań zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami,
 • Znajomość przepisów prawnych związanych z procesem przygotowania i realizacji inwestycji drogowych oraz zarządzaniem drogami publicznymi;
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet Office),
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu projektowania geotechnicznego lub technologii budowy dróg lub inżynierii materiałowej;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość procesu przygotowania i realizacji inwestycji drogowych;


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-10
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wronia 53
  00-874 Warszawa (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DTB 5)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  31/07/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry