Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw realizacji projektów w Wydziale Finansów w Biurze Finansowo-Księgowym

Urząd Patentowy RP
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie i weryfikacja dokumentów księgowych,
 • planowanie, monitorowanie realizacji wydatków i prowadzenie rozliczeń dotyczących projektów,
 • sporządzanie wniosków o rezerwy celowe oraz innej dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych,
 • przygotowywanie analiz i raportów dotyczących realizowanych w Urzędzie projektów krajowych i międzynarodowych oraz prowadzenie szczegółowej ich ewidencji,
 • analizowanie zapisów umów zawartych z instytucjami międzynarodowymi w ramach realizacji projektów,
 • monitorowanie wykorzystania środków budżetowych, środków unijnych oraz z tytułu współpracy z organizacjami międzynarodowymi, w zakresie wydatków dotyczących projektów,
 • współpraca z departamentami merytorycznymi odpowiedzialnymi za realizację projektów i umów,
 • archiwizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych zagadnień oraz przygotowywanie i przekazywanie do archiwum.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń biurowych.
Czynności fizyczne:
1. rozmowy telefoniczne zewnętrzne i wewnętrzne oraz kontakty z innymi pracownikami w innych wydziałach,
2. obsługa klientów zewnętrznych,
3. konieczność poruszania się po terenie Urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Stanowisko pracy mieści się na drugim piętrze budynku biurowego.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W związku z zagrożeniem wywołanym przez SARS-COV-2 (COVID -19) wyjątkowo dopuszczamy składanie kompletnych aplikacji drogą elektroniczną na adres rekrutacja@uprp.gov.pl Kandydaci, którzy skorzystają z tej możliwości, obowiązani są do dostarczenia oświadczeń w formie papierowej w najbliższym możliwym terminie, najpóźniej jednak przed rozpoczęciem kolejnego etapu rekrutacji.

Inne informacje:

Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom:
- stabilną i ciekawą pracę,
- przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
- nagrody – w zależności od wyników pracy,
- możliwość rozwoju zawodowego, w tym certyfikowane szkolenia,
- możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach nauki języka obcego,
- możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
- świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki medycznej.

Dokumenty można składać:
1) w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w zamkniętych kopertach,
2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rekrutacja@uprp.gov.pl.
W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu testu.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Techniki naboru:
- weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
- test wiedzy,
- test praktyczny,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem: https://uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp.

Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatki/kandydatów.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: https://nabory.kprm.gov.pl/wyniki-naborow, https://uprp.gov.pl/pl/bip/test/praca-w-uprp/wyniki-naborow oraz udostępnione w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać mailem pod adresem: eliza.szarkowska@uprp.gov.pl lub pod nr tel. 22 57 90 452.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w dziedzinie księgowości,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o rachunkowości, aktualnych aktów prawnych w zakresie finansów publicznych i ustaw podatkowych, prawo własności przemysłowej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność pracy w zespole, dzielenia się wiedzą oraz informacjami,
 • otwarty stosunek do klienta, cierpliwość w kontaktach z klientami oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • wysoka kultura osobista i asertywność w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność szybkiej adaptacji do okresowych zmian zakresu obowiązków,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B2,
 • przeszkolenie z obsługi systemów finansowo – księgowych,
 • umiejętność analizy i interpretacji zmieniających się przepisów w zakresie rachunkowości, finansów publicznych, podatków.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 742.),
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach,
 • w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
 • kopie dokumentów potwierdzających roczne doświadczenie w dziedzinie księgowości (świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające okres zatrudnienia, zakres obowiązków określający obszar i rodzaj wykonywanych zadań).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-18
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Patentowy RP
  Wydział ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich
  Al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Rekrutacja BFI/StS/19” oraz numerem ogłoszenia.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/07/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry