Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Sekcji Całodobowej Obsługi Punktu Kontaktowego PNR Wydziału Administrowania Danymi SIS i VIS Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie procesu przekazywania do właściwych jednostek organizacyjnych Policji otrzymanych od Krajowej Jednostki do spraw Informacji o Pasażerach (JIP) danych PNR - Passenger Name Record Data (dane dotyczące przelotu pasażera) lub wyników ich przetwarzania na potrzeby dalszego sprawdzenia tych informacji lub podjęcia odpowiednich czynności,
 • koordynowanie procesu ustalania, aktualizacji oraz usuwania kryteriów przetwarzania danych PNR, w porozumieniu z właściwą jednostką organizacyjną Policji oraz współuczestniczenie w okresowych przeglądach kryteriów przetwarzania danych PNR poprzez koordynację procesu z właściwą jednostką organizacyjną Policji,
 • koordynowanie procesu opracowywania sprawozdań oraz informacji statystycznych i analitycznych dla Komendanta Głównego Policji, Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji i jego Zastępców,
 • udział, w charakterze eksperta z ramienia Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji, m.in. poprzez przygotowywanie wkładów i stanowisk merytorycznych na potrzeby grup roboczych i gremiów europejskich związanych z przetwarzaniem danych dotyczących przelotu pasażera (dane PNR), (m. in. w języku angielskim),
 • występowanie bezpośrednio do Krajowych Jednostek do spraw Informacji o Pasażerach Państw Członkowskich z wnioskiem o przekazanie danych PNR przechowywanych w bazach danych tych jednostek, gdy jest to niezbędne w nagłych przypadkach zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości,
 • na wniosek jednostek organizacyjnych Policji, występowanie do JIP o przekazanie danych PNR otrzymanych od przewoźników lotniczych, jak również o uzyskanie tych danych przez JIP w innym niż przewidzianym w ustawie terminie,
 • opracowywanie programów szkoleń oraz przygotowywanie i prowadzenie instruktaży, szkoleń dotyczących prawnych i proceduralnych aspektów przetwarzania danych PNR dla przedstawicieli jednostek organizacyjnych Policji,
 • na wniosek jednostek organizacyjnych Policji, w ramach realizacji zadań wydziału dokonywanie, modyfikowanie i usuwanie wpisów danych osób lub przedmiotów do SIS na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
− nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) - praca zmianowa, również w godzinach nocnych,
− krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
− zagrożenie korupcją,
− częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
− praca pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
− naturalne i sztuczne oświetlenie,
− wymuszona pozycja ciała,
− praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
− przy wejściu do budynku oraz wewnątrz budynku brak podjazdów, w budynku brak windy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci przesyłają komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz z dopiskiem określonym w treści ogłoszenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Decyduje data stempla pocztowego bądź data osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,7263 kwoty bazowej

Techniki i metody naboru:
− weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
− analiza ofert spełniających wymogi formalne,
− rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 60 135-66, (22) 60 125-03, kom. +48 664 973 039.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
2 lata doświadczenia w obszarze współpracy międzynarodowej,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • umiejętności analityczne i redakcyjne,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • znajomość pakietu biurowego MS Office,
 • znajomość przepisów dotyczących przetwarzania danych dotyczących przelotu pasażerów,
 • znajomość przepisów dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen oraz Wizowego Systemu Informacyjnego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
  • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742),
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-05-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Główna Policji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  Wydział Organizacji Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „starszy specjalista WK/WADSV/S/SS/2 BKGP 7/20”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  17/05/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry