Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 31/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw podatków w Wydziale Podatku Dochodowego od Osób Prawnych i Prawa Unii Europejskiej, Departament Podatków Dochodowych

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpraca w opracowywaniu projektów dokumentów rządowych tj. m.in. projektów aktów prawnych, w tym projektów implementujących do porządku krajowego prawo Unii Europejskiej, ocen przewidywanych skutków społeczno2 gospodarczych i testów regulacyjnych – w zakresie wynikającym z właściwości rzeczowej wydziału.
 • Opracowywanie projektów interpretacji ogólnych z urzędu i na wniosek, projektów odpowiedzi na wystąpienia posłów, senatorów i instytucji państwowych i społecznych.
 • Sporządzanie lub udział w sporządzaniu projektów stanowisk RP w sprawach prowadzonych przed TSUE. Ocena projektów aktów prawnych UE, np. projektów dyrektyw, pod kątem ich wpływu na polski system podatkowy.
 • Dokonywanie ocen i analiz obowiązujących rozwiązań prawnych, w tym oceny skuteczności ich funkcjonowania. Przygotowywanie propozycji rozwiązań dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych oraz przygotowanie projektów opinii do zewnętrznych projektów aktów normatywnych, w tym projektów założeń ustaw, dokumentów organizacji międzynarodowych (np. OECD) bądź innych postulatów mian przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z zakresu właściwości wydziału.
 • Udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej, a także zapewnianie uwzględnienia w toku prac tych instytucji stanowiska przyjętego przez Radę Ministrów.
 • Analiza – w zakresie właściwości rzeczowej wydziału - stanowisk prezentowanych w wyrokach sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego, a także orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE pod kątem jego wpływu na krajowy system podatkowy. Prezentowanie stanowiska departamentu w toku konsultacji organizowanych z przedstawicielami Biur Krajowej Informacji Skarbowej.
 • Współpraca w przygotowywaniu projektów stanowisk Rady Ministrów do pozarządowych projektów aktów normatywnych, projektów aktów legislacyjnych i pozalegislacyjnych Unii Europejskiej oraz projektów stanowisk RP w sprawach prowadzonych przed TSUE.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen

Dodatkowe informacje można uzyskać przesyłając zapytanie na adres e-mail: teresa.kijo@mf.gov.pl

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo lub ekonomia

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w zakresie prawa podatkowego lub prawa Unii Europejskiej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
 • Znajomość prawa podatkowego
 • Znajomość prawa cywilnego i handlowego
 • Znajomość przepisów i procedur postępowania administracyjnego i sądowego
 • Znajomość prawa UE
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe na kierunku podatki lub rachunkowość
 • Uprawnienia doradcy podatkowego, radcy prawnego lub biegłego rewidenta.
 • Aplikacja legislacyjna.
 • Znajomość języka francuskiego lub języka niemieckiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar doświadczenia zawodowego)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-05-11
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Zachęcamy do aplikowania on-line.
  Dokumenty można także przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2020/068/DD

  LINK DO APLIKOWANIA ON-LINE:https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=b943f3a15ede481c89ae5022fa880419

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  19/04/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry