Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 30/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw administracji łącznością i systemami teleinformatycznymi w Wydziale Informatyki Biura Dyrektora Generalnego

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD PUW oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłową komunikacją tego systemu z platformą ePUAP, w szczególności z elektroniczną skrzynką podawczą.
 • Administrowanie urządzeniami i systemami w zakresie telefonii IP, telefonii komórkowej oraz Łączności Rządowej, analizowanie zestawień billingowych.
 • Prowadzenie działań związanych z budową, rozwojem i utrzymaniem systemów teleinformatycznych Ministerstwa oraz zarządzanie narzędziami informatycznymi.
 • Zarządzanie usługami elektronicznymi Ministerstwa opublikowanymi na Platformie ePUAP.
 • Administrowanie i monitorowanie systemu baz danych MS SQL.
 • Świadczenie wsparcia technicznego użytkownikom systemów łączności i informatycznych.
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz utrzymania systemu telefonii VoIP sieciowych i narzędzi teleinformatycznych.
 • Przygotowywanie i obsługa postępowania na udzielenie zamówień publicznych poprzez opracowanie i weryfikację dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań przetargowych, definiowanie wymagań, opracowywanie analiz oraz uczestniczenie w pracach komisji przetargowej.


Warunki pracy

Wysiłek fizyczny.
Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
Zagrożenie korupcją.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin.
Elastyczny czas pracy.

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.

Co oferujemy naszym pracownikom?

• możliwość uczestniczenia w projektach niedostępnych w sektorze prywatnym;
• rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie;
• atrakcyjne szkolenia;
• rewelacyjną lokalizację w centrum Warszawy z doskonałymi połączeniami komunikacyjnymi;
• stabilne zatrudnienie;
• dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka” oraz dodatek za wysługę lat (od 5 do 20% wynagrodzenia);
• ruchomy czas pracy: rozpoczynanie pracy w godz. 7:00-9:00;
• możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz opieki medycznej;
• dofinansowania do wypoczynku, wyjść do kina, teatru, zajęć sportowych;
• HydePark – fantastyczną wspólną przestrzeń, której wykorzystanie zależy głównie od kreatywności pomysłodawcy;
• Strefę Mocy – miejsce na terenie MC, gdzie można korzystać z dedykowanej siłowni oraz zajęć relaksacyjnych;
• Pokój Rodzica z Dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki.
• oświetlony i monitorowany parking rowerowy;
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze;
• jadalnia – komfortowe pomieszczenie do przygotowywania i spożywania posiłków przez pracowników.

Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej): Sprawy ogólne>Pisma do urzędu>Pismo ogólne do podmiotu publicznego.


Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu oferty do MC/nadania w ePUAP/osobistego dostarczenia do urzędu) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://nabory.kprm.gov.pl, http://mc.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 245 57 63.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą sprzętu teleinformatycznego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość relacyjnych baz danych MS SQL oraz narzędzi do ich obsługi/wsparcia
 • Wiedza oraz umiejętności praktyczne z zakresu tworzenia zapytań w języku T-SQL
 • Znajomość zasad administrowania i konfiguracji serwerów opartych na platformie Windows
 • Znajomość budowy i naprawy sprzętu teleinformatycznego
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Zorientowanie na osiągnięcie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie informatyczne lub studia podyplomowe na kierunku informatycznym
 • Przeszkolenie w zakresie obsługi systemów serwerowych MS Windows
 • Min. 1 rok doświadczenia w administracji środowiskami SQL Server 2012 lub nowszym
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z nadzorem i/lub administrowaniem systemami informatycznymi
 • Znajomość zasad funkcjonowania usług elektronicznych na Platformie ePUAP
 • Znajomość technologii VoIP
 • Umiejętność programowania, znajomość nowych technologii informatycznych
 • Znajomość zasad administrowania i konfiguracji serwerów opartych na platformie Linux
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień publicznych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-30
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Pod adresem:
  Ministerstwo Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa

  z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  „Starszy specjalista ds. łączności/MC/BDG/WI/9.1”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  17/04/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry