Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 01/04/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych w Wydziale Udostępniania Informacji Departamentu Spraw Obywatelskich

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz Rejestru Dowodów Osobistych
 • Prowadzenie spraw związanych z merytorycznym nadzorem nad Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
 • Przygotowywanie opinii i wyjaśnień przepisów prawa w sprawach z zakresu udostępniania danych jednostkowych, uregulowanych m.in. w ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych dla organów administracji publicznej (organy administracji centralnej oraz samorządu terytorialnego - gminy) oraz podmiotów indywidualnych (osoby fizyczne)
 • Przygotowywanie projektów stanowisk w sprawach z zakresu udostępniania danych jednostkowych przedstawianych w interpelacjach, zapytaniach poselskich i senatorskich oraz wystąpieniach Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Dokonywanie bieżącej analizy przepisów prawa - krajowych i unijnych - związanych z udostępnianiem danych osobowych oraz określanie i inicjowanie ewentualnych kierunków zmian w tym zakresie
 • Przygotowywanie wyjaśnień i opinii w sprawach z zakresu udostępniania danych jednostkowych przedstawianych w skargach, wnioskach i petycjach
 • Opracowywanie analiz i informacji z zakresu działania wydziału oraz przedkładanie kierownictwu departamentu sprawozdań statystycznych
 • Współpracowanie z pozostałymi wydziałami departamentu w celu realizacji zadań związanych z udostępnianiem danych jednostkowych


Warunki pracy

Budynek ul. Domaniewska 36/38:

Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się, jak również łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

WARUNKI DOTYCZĄCE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ
Praca o charakterze biurowym.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
UWAGA!
WZORY OŚWIADCZEŃ DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM: https://www.gov.pl/web/mswia/pracuj-z-nami.
Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”.
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i zostały złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Oferty niekompletne mogą zostać odrzucone.
Aplikacje składane w wersji papierowej muszą zawierać własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Kandydaci mogą być poproszeni o udostępnienie do wglądu oryginałów dokumentów, na podstawie których potwierdzane jest spełnianie przez nich warunków określonych w ogłoszeniu.

Przekazanie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych zamieszczoną na stronie https://www.gov.pl/web/mswia/pracuj-z-nami.

Planowane techniki i metody naboru:
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: https://nabory.kprm.gov.pl, https://www.gov.pl/web/mswia/wyniki-naborow-na-wolne-stanowiska-pracy-w-korpusie oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 60 139 66 lub (22) 60 148 97.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat w administracji publicznej
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne
 • Znajomość problematyki związanej z ochroną oraz udostępnianiem danych osobowych, w tym ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych gałęzi prawa, w tym w szczególności prawa cywilnego i gospodarczego
 • Znajomość przepisów prawa związanych z postępowaniami administracyjnymi, prowadzonymi na opisywanym stanowisku (Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), znajomość innych przepisów proceduralnych (Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego)
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania głównych organów państwa
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego
 • Kreatywność, orientacja na klienta, umiejętność myślenia analitycznego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Ukończone szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • Doświadczenie zawodowe w sporządzaniu opinii prawnych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny oraz Curriculum Vitae (CV) – zawierające dane kontaktowe i informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
 • Oświadczenie o posiadaniu wykształcenia zgodnie z wymaganiami niezbędnymi tj. wykształcenie wyższe (zawierające informacje z dyplomu ukończenia studiów/ świadectwa ukończenia szkoły tj. nr dokumentu, rodzaj wykształcenia, uczelnia/szkoła, która wydała dyplom/świadectwo, wydział, kierunek, specjalizacja, uzyskany tytuł)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w administracji publicznej, tj. świadectw pracy, lub zaświadczeń, lub referencji, lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy, lub innych dokumentów; należy dołączyć dokumenty potwierdzające rodzaj i długość wymaganego doświadczenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych dot. dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub oświadczenie o posiadaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne (zawierającego informacje o organie, który wydał dokument, datę wydania i nr dokumentu, rodzaj klauzuli, okres ważności)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o posiadaniu wykształcenia zgodnie z wymaganiami dodatkowymi tj. wykształcenie wyższe w zakresie prawa lub administracji (zawierające informacje z dyplomu ukończenia studiów/ świadectwa ukończenia szkoły tj. nr dokumentu, rodzaj wykształcenia, uczelnia/szkoła, która wydała dyplom/świadectwo, wydział, kierunek, specjalizacja, uzyskany tytuł)
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań administracyjnych, tj. świadectw pracy, lub zaświadczeń, lub referencji, lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy, lub innych dokumentów; należy dołączyć dokumenty potwierdzające rodzaj wymaganego doświadczenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w sporządzaniu opinii prawnych, tj. świadectw pracy, lub zaświadczeń, lub referencji, lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy, lub innych dokumentów; należy dołączyć dokumenty potwierdzające rodzaj wymaganego doświadczenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-02
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Oferty można
  • przesyłać za pomocą e-PUAP
  • przesyłać pocztą na adres:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji – WZZL
  ul. Stefana Batorego 5,
  02-591 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: DSO-WUI (starszy specjalista)
  • składać osobiście w Biurze Przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie w godz. 8.00-16.00

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  18/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry