Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 08/04/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Wydziale Finansowym w Departamencie Kolejnictwa

ul. Chałubińskiego 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitorowanie procesu przygotowania i realizacji inwestycji przez PKP SA i PKP PLK SA finansowanych ze środków budżetu państwa, Funduszu Kolejowego, POliŚ, PO PW, RPO i Instrumentu CEF, w tym: analiza programów inwestycji w zakresie finansowym; przygotowywanie projektów opinii ministra właściwego ds. transportu na temat udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji spłaty zobowiązań finansowych związanych z realizacją inwestycji; udział w grupach, zespołach i spotkaniach dotyczących realizowanych inwestycji; weryfikacja i uzgadnianie rozliczeń w zakresie finansowym
 • Opiniowanie i uzgadnianie złożonych przez inwestorów wniosków o uruchomianie środków oraz wniosków o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszy UE, w tym w ramach POliŚ 2014-2020 i Instrumentu CEF
 • Opiniowanie i uzgadnianie złożonych przez inwestorów wniosków o uruchomianie środków oraz wniosków o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszy UE, w tym w ramach POliŚ 2014-2020 i Instrumentu CEF
 • Udział w pracach nad aktualizacją Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, w którym są ujęte projekty współfinansowane ze środków UE
 • Realizowanie uprawnień akcjonariuszy w spółkach PKP SA i PKP PLK SA w tym opiniowanie wniosków na walne zgromadzenia dotyczące finansowania projektów inwestycyjnych
 • Zarządzanie środkami budżetu państwa przeznaczonymi na finansowanie kolejowych inwestycji infrastrukturalnych w tym weryfikacja wniosków PKP SA i PKP PLK SA oraz PKP Intercity SA o wypłatę ze środków budżetu państwa
 • Monitorowanie wdrażania Planu Finansowego Funduszu Kolejowego w tym weryfikacja wniosków o wypłatę ze środków Funduszu Kolejowego
 • Przeprowadzanie weryfikacji wniosków o płatność na próbie PKP SA oraz PKP PLK SA na podstawie zawartych stosownych umów z beneficjentami


Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych

Pracownikom oferujemy:
• dogodną lokalizację
• elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.30 - 9.00
• pracę zdalną
• dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka”, dodatek za wysługę lat, bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka i studiów podyplomowych
• pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart sportowych, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
• możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie pakietu medycznego, polisy na życie i zniżkowej legitymacji PKP
• wsparcie dla rodziców: pokój rodzica z dzieckiem
• w każdy wtorek świeże owoce dla pracowników
• udogodnienia dla rowerzystów - stojaki na rowery na terenie ministerstwa, prysznic
• preferencyjne ceny posiłków w kantynie znajdującej się na terenie ministerstwa

Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
• zagrożenie korupcją
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące i przesłane w formie skanu).
Dokumenty załączane przez kandydatów/kandydatki do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski.

Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów/kandydatki, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 522 59 01 lub (22) 630 18 24


Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej:
• https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
pracy związanej z realizacją zadań w obszarze finansowym lub księgowym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Wiedza z zakresu finansowania projektów infrastrukturalnych ze środków budżetowych i unijnych
 • Znajomość przepisów w zakresie finansowania infrastruktury transportu lądowego i zamówień publicznych
 • Wiedza z zakresu finansowania sektora kolejowego
 • Wiedza w zakresie funkcjonowania rynku kolejowego
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Infrastruktury
  ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa
  Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DTK-9/20”, należy przesłać lub złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 9:30 – 16:00 lub mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry