Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 08/04/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw obsługi mediów w Wydziale ds. Mediów, Biuro Komunikacji

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitorowanie serwisów agencji prasowych i prasy regionalnej z zakresu ochrony zdrowia oraz działalności urzędu.
 • Przyjmowanie zleceń od dziennikarzy oraz udzielanie informacji mediom w porozumieniu z rzecznikiem prasowym.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na podpis rzecznika prasowego lub dyrektora Biura Komunikacji.
 • Obsługa dziennikarzy zagranicznych i elektronicznej korespondencji zagranicznej wpływającej do Biura.
 • Sporządzanie analiz materiałów multimedialnych i prasowych w zakresie systemu ochrony zdrowia.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia i podmiotami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania informacji dla mediów oraz innych niezbędnych do realizacji polityki informacyjnej urzędu.
 • Organizacja, obsługa konferencji i briefingów organizowanych przez Biuro i rzecznika prasowego.
 • Współpraca przy tworzeniu baz danych prowadzonych przez Biuro: bazy danych dziennikarzy współpracujących z Biurem oraz „bank odpowiedzi” na pytania dziennikarzy, w celu usprawnienia pracy Biura.


Warunki pracy

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
Biuro Komunikacji zlokalizowane jest w budynku zabytkowym przy ul. Miodowej 15 pokój znajduje się na II piętrze w budynku „A”; winda znajduje się w budynku „B” budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku „B” i „C”; praca wiąże się krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, permanentną obsługą klientów zewnętrznych oraz dyspozycyjnością;

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl; Ministerstwo Zdrowia/ Praca, wolontariat, praktyki i staże/ Praca i praktyki/ Materiały.
Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesyłania aplikacji mailowo najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do Ministerstwa Zdrowia wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe). Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 63 49 665.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Naszym Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi do ok. 4.984,00 zł brutto,
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez ciekawe zadania i projekty,
• możliwość doskonalenia zawodowego,
• „trzynaste” wynagrodzenie,
• elastyczny czas pracy możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 9.00,
• pakiet socjalny (min. dofinansowanie wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, pomoc finansowa w trudnych sytuacjach),
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń,
• projekty: profilaktyka „Kierunek-ZDROWIE” oraz „ZDROWIE dla o(d)pornych”,
• parking dla rowerów,
• pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem,
• bufet pracowniczy,
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w pracy związanej z obsługą mediów,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość rynku mediów,
 • wiedza z zakresu public relations,
 • znajomość prawa prasowego,
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z ochroną zdrowia,
 • orientacja w życiu społeczno-politycznym
 • umiejętność redagowania informacji dla mediów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres,
 • biegła umiejętność obsługi komputera.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-17
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Zdrowia, Biuro Administracyjne, ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa lub mailowo na adres: rekrutacja@mz.gov.pl z dopiskiem: „starszy specjalista ds. obsługi mediów Wydział ds. Mediów w Biurze Komunikacji – 1 etat (poz. 2270)”

  W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i przesłane w formie skanów.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  04/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry