Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 02/06/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw przeglądu wydatków publicznych oraz polityki wynagrodzeń w Wydziale Polityki Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych, Departament Polityki Wydatkowej

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie dokumentów na posiedzenie Rady Ministrów, Rady Dialogu Społecznego oraz Rady Służby Publicznej dotyczących planowanych na dany rok wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, kwot bazowych oraz limitu mianowań urzędników służby cywilnej.
 • Sporządzanie raportów, analiz, opracowań i innych materiałów zawierających wyniki z przeglądu wydatków publicznych.
 • Sporządzanie informacji/analiz oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia polityki w zakresie kształtowania wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych, w szczególności w państwowej sferze budżetowej.
 • Realizacja zadań związanych z koordynowaniem i opracowaniem opinii oraz stanowisk do projektów aktów prawnych/ dokumentów, czy realizowanych przeglądów wydatków należących do właściwości wydziału, tj. związanych z problematyką wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych, co wiąże się również z reprezentowaniem departamentu w języku polskim lub angielskim, np. w trakcie współpracy z Bankiem Światowym lub OECD.
 • Opracowywanie programów i harmonogramów przeglądu wydatków publicznych w obszarach działania wydziału.
 • Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz jednostkami sektora finansów publicznych podczas procesu przeglądu wydatków.
 • Analizowanie istniejących i projektowanych nowych rozwiązań generujących skutki finansowe dla sektora finansów publicznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przeglądu wydatków publicznych w obszarze właściwości wydziału.
 • Koordynowanie prac i określanie propozycji szczegółowych obszarów i zagadnień podlegających ocenom i przeglądom wydatków w poszczególnych latach budżetowych.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); praca pod presją czasu.
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (22) 694 56 33

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze finansów publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Ministerstwa Finansów na spotkaniach np. z przedstawicielami OECD czy też Banku Światowego w zakresie właściwości wydziału
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów z zakresu wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych oraz ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość budowy administracji publicznej oraz jej poszczególnych podmiotów (instytucji, jednostek organizacyjnych)
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność strategicznego myślenia
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość procesu budżetowego i procesów związanych z realizacją budżetu państwa dysponentów różnego stopnia


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obar doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar doświadczenia zawodowego)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2020/012/PW

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry