Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 05/04/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw projektów w Wydziale do Spraw Realizacji Projektów Pomocowych, Departament Organizacji Krajowej Administracji Skarbowej (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej)

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków pomocowych projektów dla Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie działań związanych z ochroną granic, zwalczaniem przestępczości transgranicznej i zorganizowanej oraz ochroną interesów finansowych Polski i UE.
 • Realizowanie projektów dedykowanych Krajowej Administracji Skarbowej finansowanych ze środków pomocowych m.in. z mechanizmów Finansowych EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, funduszy strukturalnych, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, grantów Biura OLAF oraz innych dostępnych programów pomocowych przeznaczonych dla Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie właściwości wydziału, w tym współdziałanie z komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami organizacyjnymi KAS w opracowywaniu opisu przedmiotu zamówienia, opracowywaniu specyfikacji oraz udział w pracach komisji przetargowych.
 • Opracowywanie struktur projektowych oraz procedur wdrażania projektów w oparciu o metodykę zarządzania projektami oraz przygotowywanie pod względem organizacyjnym działań wynikających z realizacji projektów.
 • Prowadzenie dokumentacji projektowej, przygotowywanie sprawozdań oraz raportów okresowych z realizacji prowadzonych projektów Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Współpraca, z komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami organizacyjnymi KAS, w zakresie planowania, przygotowywania i realizacji projektów pomocowych dotyczących działań związanych z ochroną granic, zwalczaniem przestępczości transgranicznej i zorganizowanej oraz ochroną interesów finansowych Polski i UE.
 • Współpraca z jednostkami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami reprezentującymi środowiska gospodarcze, agendami Komisji Europejskiej oraz służbami celnymi państw członkowskich UE, w zakresie przedsięwzięć pomocowych realizowanych na rzecz działań związanych z ochroną granic, zwalczaniem przestępczości transgranicznej i zorganizowanej oraz ochroną interesów finansowych Polski i UE.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją.

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

CV I LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 22 694-3987.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub wyższe z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze realizacji projektów

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się z przedstawicielami Unii Europejskiej i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu środków pomocowych
 • Przeszkolenie z zakresu metodyki prowadzenia projektów
 • Wiedza z zakresu programów pomocowych
 • Umiejętność analizowania informacji


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 423) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.), złożone według wzoru określonego w ustawie (załącznik nr 1a lub załącznik nr 2a) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkoleń

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2020/003/DOS

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry